Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
  • Forside
  • Damsikkerhet og kraftforsyningsberedskap
Publisert 05.12.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Damsikkerhet og kraftforsyningsberedskap

Samfunnet er avhengig av sikker forsyning av elektrisk kraft for å opprettholde funksjoner og virksomhet. Dammar og andre vassdragsanlegg kan utgjøre en fare for samfunnet om ikkje anleggssikkerhet blir tatt på alvor. Slike anlegg, og driften av disse, kan også føre med seg alvorlige skader på natur og miljø om det ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til sikkerhet.

NVEs beredskapstelefon

Døgnbemannet: 909 92 231     

Beredskapstelefonen er for alvorlige hendelser som flom, skred eller beredskapssituasjoner innen kraftforsyningen.

NVE kontrollerer at kraftselskapene har beredskap mot havari og sikrer at kraftforsyningens rolle i den sivile beredskapen blir ivaretatt. Vi fører også tilsyn med at eiere av dammer og andre anlegg i vassdragene ivaretar det ansvaret de har for å være forberedt på unormale hendelser, og at de overholder konsesjonsvilkår, manøvreringsreglement og andre regler tilknyttet natur og miljø.

NVEs tilsyn er den konkrete kontrollen med etterlevelsen av regelverket og reaksjoner ved avvik fra regelverk. Tilsynet utføres i hovedsak som revisjon og inspeksjon. Også andre metoder blir benyttet, for eksempel kartlegging rettet mot flere aktører samtidig, ved hjelp av spørreundersøkelser og sammenstilling av dokumentasjon.