Retningslinjer til damsikkerhetsforskriftens § 5-7, publisert april 2011

Retningslinjer for flomberegninger utdyper bestemmelser gitt i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 5-7 og beskriver aktuelle forutsetninger og metoder for å gjennomføre flomberegninger for dammer i tråd med damsikkerhetsforskriftens krav.

Disse retningslinjene erstatter retningslinjer for flomberegninger til § 4-5 i forskrift om sikkerhet og tilsyn ved vassdragsanlegg (utgave 1-2002).

Retningslinjene gjelder primært for alle dammer i konsekvensklasse 1 og høyere. Det er også gitt anbefalinger for valg av gjentaksintervall for dammer i konsekvensklasse 0.


Veileder for flomberegning i små uregulerte felt (nr.7/2015) kan brukes som et supplement til retningslinjenes anbefalinger om flomberegninger for dammer i små felt, under visse forutsetninger. Veilederen fra 2015 (se «relatert informasjon») er ikke direkte knyttet til damsikkerhetsforskriften, og den egner seg bare for magasiner/dammer med liten flomdemping, og med feltstørrelser < 50 km2 , Den beskriver ikke metodikk for beregning av flomforløp og routing av flommer gjennom magasiner, men gir god støtte for å vurdere maksimal tilløpsflom (kulminasjonsverdien).

Det vil alltid være usikkerheter forbundet med flomberegninger, og NVE anbefaler derfor at det gjøres følsomhetsanalyser, både for å ta hensyn til usikkerhet i historisk datagrunnlag og framtidige klimaendringer. NVE har gitt anbefalinger om klimapåslag på dimensjonerende flommer siden 2011, basert på klimafremskrivninger av flommer for Norge. Det er gitt ut tilleggsnotater til retningslinjene som beskriver hvordan følsomhetsanalyser kan gjennomføres og hvordan nye klimafremskrivninger fra 2016 avviker fra de første klimafremskrivningene fra 2011. Klimafremskrivningene fra 2016 er presentert i NVE-rapport 81/2016 (se «relatert informasjon»).

 

Spørsmål, kommentarer, o.l. kan rettes til NVEs kontaktperson, se kontaktinformasjon i høyre kolonne.