Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.12.2008 , sist oppdatert 28.05.2019

Kraftforsyningsberedskap

Samfunnet er avhengig av sikker forsyning av kraft for å opprettholde sine funksjoner og virksomheter. NVE arbeider for en robust kraftforsyning med stabil kraftleveranse.

Vi arbeider for at alle aktører innen norsk kraftforsyning skal ha en bevisst holdning til beredskapsarbeid og iverksette de tiltak som er nødvendige for å oppnå robusthet i egne systemer. Vi arbeider for en sikker forsyning av kraft uten avbrudd, også i ekstraordinære situasjoner.

NVE ivaretar egne myndighetsoppgaver hovedsakelig gjennom veiledning, tilsyn og øvelser.

Veiledningen skal være brukerorientert. Øvelsene skal vektlegge samvirke både innen kraftforsyningen og mellom kraftforsyningen og andre virksomheter. Tilsynene skal bygge på hensyn til risiko og vesentlighet.

Vi setter fokus på forebyggende tiltak, men også på skadebegrensning og krisehåndtering i situasjoner som kan oppstå som følge av teknisk svikt, uvær eller bevisst skadeverk

Tilsyn med kraftforsyningsberedskap

Energiloven av 29. juni 1990 med forskrifter setter krav til enheter i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) når det gjelder sikkerhet og beredskap. Beredskapsseksjonen fører tilsyn med virksomheter definert som KBO-enheter når det gjelder deres oppfyllelse av kravene til sikkerhet og beredskap i Energiloven. 

KBO-enhetene er ansvarlige for alle deler av den samfunnskritiske infrastrukturen knyttet til produksjon, omforming, overføring og fordeling av kraft. Dette betyr selskaper som står for produksjon, vassdragsregulering, nettvirksomhet og fjernvarme.

Revisjonsrapporter - tilsyn med kraftforsyningsberedskap

NVEs beredskapstelefon

909 92 231

Mastebrudd som følge av snølast. 132 kV linje mellom Knardalsstrand og Akland
Mastebrudd som følge av snølast. 132 kV linje mellom Knardalsstrand og Akland