NVEs samarbeid om kraftforsyningsberedskap omfatter både andre offentlige etater, samt nordiske og europeiske aktører. Under følger en oversikt over noen av de viktigste.

Europeisk beredskapssamarbeid

European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP)

EPCIP er et EU-program startet i 2005 for å beskytte europeisk kritisk infrastruktur, i første rekke mot terrorisme.

I desember 2008 ble det vedtatt et eget rådsdirektiv som resultat av EPCIP-arbeidet. Under ledelse av Justis- og politidepartementet vurderes det nå om direktivet er EØS-relevant. Dersom direktivet blir EØS-relevant, blir enkelte anlegg i norsk kraftforsyning underlagt direktivet.

Hensikten med direktivet er å peke ut såkalt europeisk kritisk infrastruktur. I tillegg gir den noen bestemmelser om sikkerhetstiltak for de utpekte anleggene. Norsk kraftforsyning er allerede underlagt strenge nasjonale sikkerhets- og beredskapsbestemmelser, og det ser ikke ut til at direktivet vil få store konsekvenser.

Av konkrete sikkerhetstiltak kan nevnes at alle anlegg som pekes ut som europeisk kritisk infrastruktur skal ha egne sikkerhetsplaner, det skal utpekes en egen sikkerhetsforbindelsesoffiser og det er krav om rapportering til EU-kommisjonen.

Nordisk beredskapssamarbeid

Nordisk elberedskaps- og sikkerhetsvirksomhet (NordBER)

NordBER er et samarbeid mellom beredskapsmyndighter og systemansvarlige selskaper i Norden om beredskap og krisehåndtering innen kraftforsyningen. Samarbeidet har bakgrunn i et uttrykt ønske fra Nordiske energiministre om forpliktende og samordnet arbeid for å sikre forsyningssikkerheten i Norden. Kraftnettene i de nordiske landene er sammenknyttet og drives som ett sammenhengende system. På denne måten kan styrken og fleksibiliteten i det felles nordiske kraftsystemet utnyttes på beste måte, samtidig som det medfører en betydelig grad av gjensidig avhengighet.

Nasjonalt beredskapssamarbeid

DSB
NVE og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har en egen samarbeidsavtale, sist revidert i februar 2011.

Tilsynsforum er et samarbeid mellom NVE og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hensikten er å tilrettelegge for rasjonell utnyttelse av de samlede tilsynsressursene i de to direktoratene, herunder planlegge, gjennomføre og kommunisere tilsynsvirksomheten på en måte som gjør at kraftbransjen får forståelse for det samlede tilsynet fra direktoratene. Forumet skal tilrettelegge for informasjonsdeling, ta opp viktige saker til drøfting, finne gode løsninger og angi retning for tilsynssamarbeidet.

NSM
Norges vassdrags- og enerdirektorat (NVE) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har inngått en samarbeidsavtale for å styrke koordineringen og sikre at kompetanse og informasjon utnyttes best mulig. Samarbeidsavtalen er ment å danne en ramme og skape forutsigbarhet i samarbeidet mellom de to etatene.

Vedrørende informasjonssikkerhet arbeider beredskapsseksjonen tett sammen med både Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)   

Nasjonal kommmunikasjonsmyndighet
NVE samarbeider tett med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet på en rekke områder, blant annet gjennom felles beredskapsøvelser.

 

Andre viktige beredskapsforum:

REN

REN har overtatt gamle eBeredskap og skal videreutvikle konseptet med en nasjonal database for beredskap. Alle som til nå har vært medlem av foreningen eBeredskap, får tilbud om å delta i det nye samarbeidet RENberedskap. Foreløpig drives database med innhold videre som før, men arbeidet er i gang med å få på plass en bedre løsning for web-basert samarbeid lokalt.

Samvirkegruppe for infrastruktur

Forumet består av myndigheter som har et fag- og/eller tilsynsansvar for infrastrukturer i Norge er samlet i et beredskapsforum for gjensidig informasjonsdeling knyttet til sikkerhet og beredskap.

Denne samvirkegruppen utgjør et beredskapsforum for infrastrukturer og ble etablert i september 2013. Beredskapsforumet skal bidra til svar på felles utfordringer, gråsoner og uklare ansvarsforhold, behov for risikovurderinger, øvelsesscenario, utfordringer ifm krisehåndtering osv.

Målsetningen er et effektivt samvirke mellom etater som ledd i god og robust samfunnsberedskap. Beredskapsforumet er organisert som et likeverdig kollegium. NVE ivaretar sekretariatsrollen.