Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.11.2015 , sist oppdatert 28.05.2019

Øvelser

NVE leder den nasjonale kraftforsyningsberedskapen og har en sentral rolle i arbeidet med beredskap mot flom, skred og dambrudd. Gjennom øvelser, og da spesielt samvirkeøvelser, bidrar NVE til at beredskapen på de nevnte områder stadig blir bedre. Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (kraftberedskapsforskriften) oppdatert 01.01.2019 setter også krav til kraftforsyningen når det gjelder øvelser.

Beredskapsseksjonen i NVE arrangerer og tilrettelegger for øvelser for å videreutvikle kraftforsyningens evne til å takle ekstraordinære situasjoner.

Scenarioene i øvelsene er varierte og av ulik alvorlighetsgrad, og det er viktig å øve både på hverdagsutfordringer og verstefallsscenarioer. Resultatene av øvelser må følges opp i ROS-analyser.

 

Øvingskalender

NVE har i samarbeid med deltakere fra kraftbransjen utarbeidet en øvingskalender med oversikt over alle større øvelser som skal gjennomføres for kraftforsyningen de neste fire årene. I tråd med at NVEs øvelsesteam har fått et utvidet ansvar for å øve flere områder hvor NVE har et beredskapsansvar, vil øvingskalenderen fra 2014 bli supplert øvelser som omhandler flom, skred og dambrudd .

Øvingskalenderen oppdateres kontinuerlig, og avstemmes årlig opp mot Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin tverrsektorielle øvingskalender.

Øvelser som ikke ligger i kalenderen, men som betraktes som relevante å presentere her, meldes inn til NVE ved Ann-Kristin Larsen  (22 95 93 83).