Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.11.2015 , sist oppdatert 06.05.2019

Regelverk og skjema

I energiloven kap 9 beredskap og i forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (kraftberedskapsforskriften - kbf) er det bestemmelser om Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO).

Kraftforsyningen skal opprettholdes og normal forsyning skal gjenopprettes på en effektiv og sikker måte i og etter ekstraordinære situasjoner. KBO-enhetene skal organisere sitt beredskapsarbeid, oppfylle krav til planlegging av beredskapen, beskytte anleggene mot uønskede hendelser og reparere disse uten ugrunnet opphold for å gi god forsyningssikkerhet. Det er videre krav til å beskytte driftskontrollsystem og kraftsensitiv informasjon.

NVE har utarbeidet en veiledning til kraftberedskapsforskriften for å gi bedre forståelse av forskriftens innhold, og på enkelte steder forklaring til hvordan kravene kan oppfylles.

Den digitale utviklingen både i kraftsektoren og samfunnet for øvrig medfører en endring i kraftsystemets risiko- og sårbarhetsbilde. I den forbindelse ble det utgitt en endringsforskrift med blant annet nye bestemmelser om IKT-sikkerhet med virkning fra 1.januar 2019. Det er også laget en foreløpig tilleggsveileder til NVE veileder 1/2013.  Tilleggsveilederen omtaler kun nye bestemmelser og andre endringer av innholdsmessig betydning. Rent språklige endringer og omstruktureringer er i utgangspunktet derfor ikke omtalt. NVE veileder 1/2013 gjelder fremdeles, så langt ikke annet følger av tilleggsveilederen. NVE viser til NVE rapport nr. 92/2018 Oppsummeringsdokument: Endringer i beredskapsforskriften – Krav til IKT-sikkerhet m.m. og NVE høringsdokument 6:2017 for utfyllende informasjon om forskriftsendringene. Rapportene finnes her: https://www.nve.no/damsikkerhet-og-kraftforsyningsberedskap/kraftforsyningsberedskap/rapporter/

Gebyrer

Kraftforsyningsberedskap

Gebyr for følgende avgiftspliktige anlegg:

- kraftverk med generatorytelse på minst 15 MVA   

- transformatorstasjoner med installert
ytelse på minst 10 MVA

- alle nettstasjoner

    Beregningsmetode

    Følgebrev

Modernisering og vedlikehold

    Følgebrev

Fjernvarme

    Følgebrev

Vedlegg/skjema til forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften - bfe)

Vedlegg 1: Melding om sikring av konsesjonspliktige anlegg (pdf) (word)

Vedlegg 2:  Melding om klassifisering av driftskontrollsystem (pdf) (word)

Vedlegg 3: Mal for taushetserklæring (pdf)

Vedlegg 4: Informasjonssikkerhetsavtale (oppdatert mars 2019) (pdf) (word)

Vedlegg 5: Informasjonssikkerhetsavtale (engelsk versjon oppdatert april 2019) (pdf) (word)

Vedlegg 6: Varsling pågående hendelser (word)

Vedlegg 7: Rapport hendelser forårsaket av teknisk svikt, uhell, ulykker, naturgitte forhold osv (pdf) (word)

Vedlegg 8: Rapport uvedkommende (pdf) (word)

Vedlegg 9: Fritaksordningen for SKOP (pdf)

Vedlegg 10: Klage på avslag om fritak for fremmøte i Forsvaret for personell som dekker kritisk funskjon (pdf)

Vedlegg 11: Kontaktinfo KBO (pdf) (word)

Vedlegg 12: Normer og standarder (pdf)

Vedlegg 13: Sammenheng mellom sikringsnivå og sikringsklasser (pdf)

Vedlegg 14: Beredskapsrom - utstyr, drift, vedlikehold og kontroll (pdf)

Vedlegg 15: Skjema for evaluering driftskontroll (pdf) (word)

Vedlegg 16: Skjema for innrapportering av kommunikasjonsmidler KBO og KDS (word)

Utfylte skjemaer sendes til NVE, Seksjon for beredskap.