Energiloven av 29. juni 1990 med forskrifter setter krav til enheter i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) når det gjelder sikkerhet og beredskap. Beredskapsseksjonen fører tilsyn med virksomheter definert som KBO-enheter  når det gjelder deres oppfyllelse av kravene til sikkerhet og beredskap i Energiloven. 

KBO-enhetene er ansvarlige for alle deler av den samfunnskritiske infrastrukturen knyttet til produksjon, omforming, overføring og fordeling av kraft. Dette betyr selskaper som står for produksjon, vassdragsregulering, nettvirksomhet og fjernvarme.

Tilsynet er hjemlet i Energiloven med tilhørende forskrifter.

Les mer om NVEs tilsynsvirksomhet her.