Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 04.07.2019 , sist oppdatert 16.09.2021

Langsiktig kraftmarkedsanalyse

NVE har de siste årene utarbeidet årlige kraftmarkedsanalyser. Ifølge tildelingsbrevet fra Olje- og energidepartementet skal NVE forstå den langsiktige utviklingen i energi- og kraftbalansen i Norge, levere gode og oppdaterte analyser av energi- og kraftsystemet, og ha kunnskap som både direkte og indirekte styrker gjennomføringen av NVEs forvaltningsoppgaver. NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse er viktig for å utføre oppdraget fra departementet.

Analysen fra 2019 beskriver utviklingen av kraftmarkedet i Norden og Europa for øvrig mot 2040. Analyseperioden er forlenget med 10 år fra fjorårets analyse, hvor NVE skisserte et utfallsrom til 2030. Analysen skal gi kunnskap om hvordan det norske kraftsystemet kan påvirkes av ulike utviklingstrekk, og gi et mulig utfallsrom for kraftpriser frem mot 2040 under ulike forutsetninger.

I analysen er det benyttet energi- og kraftmarkedsmodeller med detaljerte forutsetninger om forbruk, produksjon, nett og brenselspriser i 19 europeiske land. Analysen dekker årene mellom 2019 og 2040. Forutsetningene er basert på NVEs egne arbeider, offisielle nasjonale planer, energipolitiske signaler fra EU, eksterne analyser, samt datagrunnlag fra analysebyrået IHS Markit. NVE legger stor vekt på at forutsetningene for analysen skal beskrive kjente utviklingstrekk og nasjonal politikk. Analysene er basert på flere eksterne kilder, men alle vurderinger i rapporten står for NVEs egen regning.

Utviklingen innen kraftsektoren går i en tydelig retning. Utbygging av fornybar kraftproduksjon øker, energiforbruket går ned mens etterspørselen etter kraft øker og mer nett knytter europeiske land tettere sammen. Til tross for at retningen innenfor mange områder synes klar, er det fortsatt usikkert hvor mye fornybar kraft som bygges ut og hvordan andre faktorer som påvirker kraftsystemet, vil utvikle seg mot 2040.

NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse er ingen prisprognose og må heller ikke brukes som det. Rapporten er kun ment som en analyse av kraftsystemet fremover basert på EU-landenes egne nasjonale planer og med ulike brenselsprisforutsetninger. Formålet til NVE er å vise hvordan kjente viktige utviklingstrekk kan påvirke kraftsystemet i årene som kommer i en verden hvor det ikke er noen disruptive endringer.

Det er viktig å påpeke at fremskrivningen av kraftprisen i Norge i 2040 er et resultat av NVEs forutsetninger om fortsatt høye priser på gass og karbonutslipp. Andre utviklingsbaner enn det som er lagt til grunn i denne analysen vil gi endringer i kraftprisen.