Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.08.2013 , sist oppdatert 16.09.2021

Veiledningsmateriale

NVEs krav til innhold i de regionale kraftsystemutredningene (KSU) er nedfelt i Forskrift om energiutredninger (foe) § 13. Veiledningsmateriale til utarbeidelse av KSUene er samlet opp på denne nettsiden, hvor det gis nærmere forklaringer til enkelte av bestemmelsene. Veiledningsmaterialets hensikt er å avklare NVEs forventninger til innholdet i KSUene og skal være til hjelp ved utarbeidelsen av KSU. I boksen til høyre er de ulike temaene som skal omtales i KSUene listet opp. Ved å klikke på et av temaene vises de aktuelle forskriftskravene i foe §13, sammen med forklaringer til hva som menes med hver enkelt bestemmelse.

Mye av veiledningsmaterialet er hentet fra forarbeidene til forskriften, som fortsatt er gjeldende for forståelsen av forskriften. I tillegg er det gitt nærmere forklaringer til enkelte av temaene.

De utredningsansvarlige selskapene har mye erfaring med utarbeidelse av KSUene, og praksis for hvordan dette bør gjennomføres er godt kjent. KSU har til hensikt å være et nyttig verktøy i kraftsystemplanleggingen, både for nettselskapene i de regionale utredningsområdene, for NVE og for andre med tjenstlig behov. De utredningsansvarlige og andre som bistår i arbeidet med utarbeidelsen av KSU har svært god kjennskap til kraftsystemet i sitt utredningsområde. Dette gir gode forutsetninger for å vurdere hvilke temaer og planer som er relevante å inkludere i KSUene for å oppfylle formålet med forskriften. Det er derfor ikke gitt veiledning til alle bestemmelsene i forskriften, men kun der det har vist seg å være behov for det. Kravene som ikke er nærmere omtalt i veiledningsmaterialet skal allikevel oppfylles på en tilfredsstillende måte. NVE er for øvrig positiv til å holde en dialog med de utredningsansvarlige. Ta gjerne kontakt med ansvarlig saksbehandler dersom du har spørsmål.

En relativt stor mengde data skal leveres i KSU, i henhold til foe § 13. Fram til nå har disse blitt levert som vedlegg til grunnlagsrapporten, både som elektronisk versjon og en utskrift, men de utredningsansvarlige har brukt ulike formater. For å gjøre det enklere å benytte dataene som blir levert, har NVE laget et standardisert regneark i excel hvor de utredningsansvarlige enkelt kan fylle inn data. Det forventes at disse blir benyttet ved levering av KSU i 2014 og framover. Dataene i disse regnearkene vil dekke følgende temaer:

  • Effekt og energi: historiske data og prognoserte data som benyttes i  basisscenarioet (§ 13, tredje og sjette ledd)
  • Vurdering av forsyningssikkerhet: Regionalnettspunkter uten N-1 (§ 13, fjerde ledd)
  • Tilgjengelig nettkapasitet for ny produksjon: kommunevis tilgjengelig kapasitet for småkraft (§ 13, femte ledd)
  • Forventede investeringer og alternative løsninger (§ 13, sjette ledd)

 

Ta gjerne kontakt med NVE ved usikkerhet rundt det nye formatet eller ved spørsmål om hvordan de ulike dataene skal rapporteres inn i forbindelse med KSU. Dersom man ved utfylling av regnearket for datarapportering oppdager at noe er utelatt eller satt opp på en uhensiktsmessig måte, ber vi om at NVE blir gjort oppmerksom på dette, slik at vi kan forbedre regnearkene til neste utarbeidelse av KSU.

Øvrige data som skal leveres i KSUene, men som ikke behandles i NVEs regneark, kan leveres i grunnlagsrapporten eller som vedlegg til grunnlagsrapporten. Alle data bør leveres elektronisk, men kan også leveres som utskrift sammen med grunnlagsrapporten.