Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.08.2013 , sist oppdatert 16.09.2021

Alternative løsninger

Hva er en alternativ løsning?

Med alternative løsninger menes alternative tiltak som tilfredsstiller det identifiserte behovet for et planlagt tiltak. Dette tilsvarer Nettmeldingens (Stortingsmelding 14 2011-2012) beskrivelse av konsept, som er definert i boks 7.2 i Nettmeldingen:

Et konsept er definert som en prinsippløsning som ivaretar et sett av behov og overordnede prioriteringer. Konseptbegrepet blir reservert for den tidlige fasen av utviklingen fra idé/behov til prosjekt. Konseptene er i nettsammenheng overordnede systemløsninger eller hovedalternativer av tiltak som kan løse behovet som nettselskapet har identifisert, for eksempel gjennom kraftsystemutredningen. Eksempelvis kan teoretisk sett ulike alternative konsept være henholdsvis gjennomføring av tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende nett, spenningsoppgradering av en eksisterende kraftledning fra A til B fra 300 kV til 420 kV, bygging av en ny luftledning fra A til B, bygging av en ny luftledning fra C til D eller bygging av en ny sjøkabel rundt området fra A til D. Tiltak på forbruks- eller produksjonssiden kan være andre alternative konsepter.

(..)”

Teknologivalg, trasévalg, geografisk plassering av anlegg og tidspunkt for investering er ikke å anse som alternative systemløsninger. Det vil si at eksempelvis bruk av kabel ikke er ansett som et alternativ til luftlinje.