Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.08.2013 , sist oppdatert 16.09.2021

Eksisterende overføringsnett og dagens driftsforhold

foe § 13, andre ledd:

Det skal gis en beskrivelse av eksisterende overføringsnett som inkluderer beskrivelser av driftsforhold som er av betydning for eksisterende kraftsystem, herunder flaskehalser i nettet, varighetskurver for viktige utvekslingspunkter og kraftledninger som ikke er spenningssatt. Koblingsbilde i nettet ved ulike driftssituasjoner skal angis. Samordningen mellom drift av regional- og transmisjonsnettet i utredningsområdet skal beskrives. Lastflytanalyser for dimensjonerende kraftoverføring i eksisterende nett skal gjennomføres, kommenteres og vedlegges grunnlagsrapporten.

Beskrivelse av eksisterende overføringsnett

Beskrivelse av eksisterende overføringsnett gjelder i tillegg til utredningsområdets overføringsnett både grenseskille mot andre KSU-områder og overliggende nett.

Koblingsbilde i nettet omfatter delingspunkter ved ulike driftssituasjoner. Disse bør beskrives i tekst, i tillegg til i enlinjeskjemaer.

I oversikten over anlegg som ikke er spenningssatt skal også funksjonen til disse anleggene beskrives. 

Beskrivelse av flaskehalser i nettet bør omfatte hvilken komponent, hvor mye og hvor stor del av året den er en begrensning, sårbarhet ved utfall og tiltak for å redusere risiko for utfall. For viktige flaskehalser bør det foreligge varighetsdiagram.

Med viktige utvekslingspunkter menes eksempelvis punkter der overføringen nærmer seg overføringsanleggets kapasitetsgrense, begrensende snitt, utveksling mot transmisjonsnettet osv. Det bør gis en begrunnelse for hvorfor de aktuelle varighetskurvene er valgt. I varighetskurvene skal registrert timesbelastning gjennom året framkomme.

Oversikt over bruk av systemvern bør inneholde informasjon om navn på utkoblingsobjekt, tilknytning til transmisjonsnettet, belastning ved fullast, regler for utkobling (f.eks frekvens) og tidsforsinkelse for utkobling.

Lastflytanalyser av eksisterende nett

Lastflytanalyser skal gjennomføres for alle dimensjonerende driftssituasjoner og skal presenteres i oversiktlige lastflytskjema som gir et klart bilde av lastflyten i området. Utnyttelsesgrad av ledninger og transformatorer, aktiv og reaktiv effektflyt, spenning, last/produksjon og delingspunkter i normal drift skal fremkomme tydelig. Dette kan presenteres i tabell dersom det vurderes som mest hensiktsmessig. Dersom det er lite egnet å presentere hele nettet i utredningsområdet i ett skjema kan det deles over flere lastflytskjemaer, slik at skjemaet gir en god oversikt over lastflyten i nettet. Resultatene av lastflytanalysene skal også kommenteres i tekst.