Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.08.2013 , sist oppdatert 16.09.2021

Forbrukerfleksibilitet og utvikling av andre energibærere enn elektrisitet

foe § 13, syvende ledd:

Grunnlagsrapporten skal inneholde en vurdering av forbrukerfleksibilitet og utvikling av andre energibærere enn elektrisitet i utredningsområdet. Herunder skal det gis en vurdering av utvikling av energibruk og hvordan dette påvirker dimensjonering av nettet i utredningsområdet med et tidsperspektiv på minst 20 år. 

Denne bestemmelsen har som hensikt å sette fokus på den delen av energisystemet i området som ikke er basert på elektrisitet, samt sluttbrukertiltak og hvordan dette kan påvirke utviklingen av kraftsystemet.

Noe av bakgrunnen for bestemmelsen er forventningen om at forbrukerfleksibilitet i større grad vil kunne påvirke nettplanleggingen som følge av innføring av AMS og etter hvert som det opparbeides mer erfaring på området. I dag er kunnskapen og muligheten for å ta forbrukerfleksibilitet i betraktning i nettplanleggingen relativt begrenset. NVE forventer allikevel at det så langt det er mulig gjøres en beskrivelse av hvilket potensial av forbrukerfleksibilitet som finnes i området, sammen med en overordnet beskrivelse av hvilke virkninger dette har og kan forventes å få i nettplanleggingen. Med mer kunnskap vil man i fremtiden kunne gjøre disse vurderingene mer detaljert.

Potensialet for forbrukerfleksibilitet og ikke-elektriske energibærere kan tas med i et scenario for utvikling av overføringskapasitet, men dette er ikke et krav.

Som en introduksjon er det naturlig å inkludere en oppsummering av de lokale energiutredningene hvor det fremkommer hva som er stasjonært energibruk (utenom elektrisk energi) i kommunene i utredningsområdet.

Større anlegg og sluttbrukertiltak av betydning bør fremkomme i en egen oversikt. Dette gjelder spesielt fjernvarmeutbygginger.

NVE har behov for noe mer informasjon for å danne et grunnlag for vurderinger av hvor stor betydning forbrukerfleksibilitet kan få. I KSU 2018 forventer derfor NVE at det for forventede investeringer der forbruksøkning eller forsyningssikkerhet er utløsende årsak, skal oppgis noe mer bakgrunnsinformasjon. Dette skal inkludere:

  • Fordeling av ulike kundegrupper for det underliggende og forventede forbruket
  • Hvor mye dagens forbruk eller prognosert forbruksøkning må reduseres med for å kunne utsette investeringen i 5 år eller fjerne behovet for investeringen
  • Eventuelle andre faktorer som kan ha betydning for om det er mulig å benytte forbrukerfleksibilitet