Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.08.2013 , sist oppdatert 16.09.2021

Forenklede samfunnsøkonomiske vurderinger av forventede investeringer og alternative løsninger

I en forenklet samfunnsøkonomisk vurdering skal vurderinger av følgende faktorer inngå:

  • Estimerte investeringskostnader
  • Endring i forventede avbruddskostnader
  • Endring i tapskostnader
  • Eventuell restverdi

Det er også ønskelig at drift- og vedlikeholdskostnader inkluderes, men dette anses som mindre viktig. En forenklet samfunnsøkonomisk vurdering innebærer at det planlagte tiltaket sammenliknes med et nullalternativ. I tillegg stilles det krav om at minst èn alternativ løsning skal vurderes. Det vil si at faktorene nevnt over skal vurderes både for den forventede investeringen, for minst èn alternativ løsning og for et nullalternativ. Der det ikke finnes reelle alternative løsninger til forventede investeringer må dette grunngis i KSUen.

Det skilles ikke mellom type investering, og forenklede samfunnsøkonomiske vurderinger med alternative løsninger gjelder dermed for reinvestering, oppgradering og kapasitetsøkning. NVE mener at slike investeringer også har reelle alternative løsninger som skal vurderes, eksempelvis for å kunne avdekke om det bør gjøres omstruktureringer i nettet.

Detaljeringsgraden av de forenklede samfunnsøkonomiske vurderingene avhenger av tiltakets modenhet. Med en tidshorisont i KSUene på 20 år, vil enkelte tiltak ligge svært langt fram i tid. Disse forventes det mindre detaljerte vurderinger av enn tiltakene som er eller nærmer seg konsesjonssøkt. For mindre tiltak med estimert investeringskostnad under 10 MNOK, forventer NVE også mindre detaljerte vurderinger. Her vil det være tilstrekkelig med estimerte investeringskostnader og en overordnet vurdering av alternative løsninger. Dersom mer detaljerte samfunnsøkonomiske vurderinger er tilgjengelige, forventes det at disse er oppsummert i KSUen.

For å presisere NVE sine forventninger til detaljeringsgrad er utredningsperioden delt inn i tidsbolker. Det påpekes at det vil være en glidende overgang ved skillet mellom årsbolkene, og at det kan avvikes fra den forventede detaljeringsgraden dersom dette er godt begrunnet. For konsesjonsgitte forventede investeringer er det tilstrekkelig å estimere investeringskostnader, med mindre forutsetningene for tiltaket er endret slik at det er hensiktsmessig med en ny forenklet samfunnsøkonomisk vurdering.

En veileder til hvilken detaljeringsgrad NVE forventer i den forenklede samfunnsøkonomiske vurderingen er:

Forventede investeringer 0-5 år fram i tid

Alle faktorene som inngår i en forenklet samfunnsøkonomisk vurdering skal tallfestes så langt det er mulig og sammenliknes med minst èn alternativ løsning og et nullalternativ. Dersom det eksisterer nyttevirkninger utover dette, som ikke gjenspeiles i de tallfestede verdiene, skal dette indikeres ved en kvalitativ vurdering. Dette kan være eksempelvis nyttevirkninger for forsyningssikkerhet som ikke gjenspeiles i beregninger av KILE-kostnader.

Forventede investeringer 5-10 år fram i tid

Investeringskostnader skal estimeres for alle forventede investeringer og alternative løsninger, sammen med en vurdering av de forventede nyttevirkningene. Nyttevirkningene bør så langt det er mulig tallfestes, særlig for større prosjekter/områder med flere prosjekt. Kravene til tallfesting i denne tidsbolken er likevel mindre enn kravene til forventede investeringer 0-5 år frem i tid.

Forventede investeringer 10-20 år fram i tid

For forventede investeringer i siste halvdel av analyseperioden er det tilstrekkelig å estimere investeringskostnadene for tiltaket og overordnet beskrive alternative løsninger og nytteverdier. Dersom ytterligere vurderinger er gjennomført bør dette også inkluderes i KSUen. 

Oppsummering av NVE sine forventninger til detaljeringsgrad

Faktor\Tidsbolk 0-5 år 5-10 år 10-20 år / investeringskostnader under 10 MNOK
Investeringskostnad Estimeres Estimeres Estimeres
Alternativ Vurdert Vurdert Overordnet beskrivelse
Tapskostnader Tallfestet så langt det er mulig Tallfestet / vurdert Overordnet beskrivelse
Avbruddskostnader Tallfestet så langt det er mulig Tallfestet / vurdert Overordnet beskrivelse

 

Forutsetninger for forenklete samfunnsøkonomiske vurderinger

Alle forutsetninger som er brukt i den forenklede samfunnsøkonomiske vurderingen skal kommenteres. NVE legger følgende føringer for forutsetninger i den forenklede samfunnsøkonomiske vurderingen i KSUen.

  • Rente: I rundskriv R-109/14 "Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv." fra Finansdepartementet, datert 30.04.2014, er kalkulasjonsrente for statlige tiltak satt til 4 % for 0-40 år. Denne bør benyttes også for vurdering av nettiltak.
  • Analyseperiode: Analyseperioden for et alternativ bør tilsvare nettanleggets økonomiske levetid. For nettanlegg bør en analyseperiode på 40 år benyttes.
  • Kraftverdi: NVE gir ikke føringer for hva som skal benyttes som anslag på kraftpris og elsertifikatpris. Et eksempel på anslag på forventede kraftpriser er forwardprisene på Nordpool i kombinasjon med egne vurderinger.