Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 06.11.2017 , sist oppdatert 16.09.2021

Inkludering av distribusjonsnettstitlak i KSUen

Foe § 12, femte ledd:

Områdekonsesjonærer skal i forbindelse med utarbeidelsen av de regionale kraftsystemutredningene gi utredningsansvarlig en oppdatert vurdering av nettsituasjonen mot alle tilgrensende områdekonsesjonærer og mot overliggende nett. Områdekonsesjonærene skal i vurderingen peke ut mulige tiltak i grensesnittet mellom konsesjonsområder og nettnivå som kan være alternativer til investeringer i eget nett.

 

Foe § 13, niende ledd:

 

Grunnlagsrapporten skal inneholde en oppsummering av områdekonsesjonærenes vurdering, jf. § 12 femte ledd. Utredningsansvarlig skal også gjøre en forenklet samfunnsøkonomisk vurdering av tiltakene som blir utpekt av områdekonsesjonærene.

Forventninger for KSU 2018

Nye krav om inkludering av distribusjonsnettet i KSUen trådte i kraft først i midten av to-års syklusen for KSU 2018. På bakgrunn av dette vil NVE i en overgangsfase ikke forvente at krav om å inkludere vurderinger for distribusjonsnettet er møtt fullt ut. Minimumskravet for områdekonsesjonærene blir å identifisere mulige grenseflater der det kan være alternative tiltak i tilgrensende nett. NVE forventer at utredningsansvarlige oppsummerer disse vurderingene i KSU 2018. Det blir ikke stilt krav til en forenklet samfunnsøkonomisk vurdering av mulige tiltak i KSU 2018.

 

Fra og med KSU 2020 vil de nye kravene gjelde i sin helhet. De følgende avsnittene oppsummerer NVEs forventninger for å møte kravene fullt ut.

 

Tidshorisont og identifisering av mulige tiltak

Tidshorisonten for investeringer i distribusjonsnettet er betydelig kortere enn for regionalnettet. Hensikten med de nye kravene er ikke at områdekonsesjonærene skal utvide sin planleggingshorisont, men at potensielle investeringer eller reinvesteringer ses i sammenheng med utviklingen i omkringliggende og overliggende nett. Med utgangspunkt i egne planer om reinvesteringer eller utbygging skal områdekonsesjonærene med andre ord vurdere om det finnes alternative tiltak i grensesnittet mellom nettnivåer eller konsesjonærer.

Koordinering på tvers av grenser og nettnivå

For at områdekonsesjonærene skal kunne identifisere alternative tiltak i tilgrensende og overliggende nett er det en forutsetning at de etablerer en form for samarbeid med tilgrensende konsesjonærer (både geografisk og nettnivå). Områdekonsesjonærene står imidlertid fritt til å bestemme hvordan de velger å organisere dette samarbeidet. Målet er at de nye kravene skal bidra til økt koordinering og informasjonsflyt på tvers av områdegrenser og nettnivå. Det må være opp til aktørene i de ulike utredningsområdene å finne ut om dette best ivaretas ved å benytte eksisterende eller nye samarbeidsforum.  

Forenklet samfunnsøkonomisk vurdering

Generelt er faktorene som skal vurderes i en forenklet samfunnsøkonomisk vurdering de følgende:

  • Estimerte investeringskostnader
  • Endring i forventede avbruddskostnader
  • Endring i tapskostnader
  • Eventuell restverdiNVE skiller imidlertid mellom hvorvidt faktorene må tallfestes eller ikke, avhengig av formålet med vurderingen.

Når det gjelder den forenklede samfunnsøkonomiske vurderingen av tiltak i distribusjonsnettet er minimumskravet at et tallfestet anslag på investeringskostnader oppgis, sammen med en kvalitativ vurdering av kostnads- og nyttevirkninger. Endring i forventede avbruddskostnader og endring i tapskostnader, kan altså vurderes overordnet og er ikke nødvendig å tallfeste. Dersom det er andre nytte og kostnadsfaktorer som kan gi utslag for hvilket tiltak som er samfunnsøkonomisk lønnsomt, for eksempel utfordringer i drift, nytte ved reserver mellom nett og liknende bør dette også kommenteres. Estimering av restverdi anses som mindre viktig i denne sammenhengen og kan sees bort fra. Ut fra denne overordnede vurderingen av kostnader og nytteverdier ved tiltaket, vil man kunne indikere hvorvidt et alternativt tiltak bør utredes videre eller ikke.