Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.08.2013 , sist oppdatert 16.09.2021

Mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet og lastflytanalyser

foe § 13, sjette ledd: 

Mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet i regionalnettet skal beskrives med et tidsperspektiv på minst 20 år. Ut fra de mulige utviklingene skal alle forventede investeringer beskrives og begrunnes. Det skal gjøres en forenklet samfunnsøkonomisk vurdering av alle forventede investeringer og av alternative løsninger. Forventet idriftsettelse for investering og konsekvenser ved forsinkelser skal fremkomme. Forventede investeringer i transmisjonsnettet som er relevant for det regionale utredningsområdet skal beskrives.

foe § 13, niende ledd:

Det skal gjennomføres lastflytanalyser for dimensjonerende kraftoverføring med bakgrunn i beskrivelsene gitt for mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet. Analysene skal kommenteres og vedlegges grunnlagsrapporten.

Utviklingen av kraftsystemet styres av en rekke ukontrollerbare faktorer som politiske rammer, økonomiske oppgangstider, forventninger til forsyningssikkerhet, ekstremvær, nedleggelse av industri, klimaendringer og så videre. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til det fremtidige behovet for overføringskapasitet. Planlegging av nett er imidlertid en tidkrevende og omstendelig prosess, utbygging er kostbar, og når anlegg først bygges har de lang levetid. Det er derfor meget viktig å ha et langtidsperspektiv i planleggingen, og usikkerheten som hefter ved fremtiden må kommes i møte. Scenarioer er et verktøy som brukes for å håndtere denne usikkerheten.

NVE gir få konkrete føringer for hvilke typer scenarioer som skal utarbeides, da hvert områdes mulige utviklinger avhenger av områdets særtrekk og vanskelig kan generaliseres. Det er allikevel gitt noen overordnede retningslinjer som kan være til hjelp ved utarbeidelsen av scenarioene: Scenarioene bør beskrive ulike mulige utviklinger i behov for overføringskapasitet i et område, med utgangspunkt i de viktigste driverne bak disse mulige utviklingene. Det understrekes at det bør være en realisme i scenarioene, det vil si at det bør være en rimelig mulighet for at disse utviklingene kan forventes å inntreffe. Som kravene i forskriften angir, skal minst to scenarioer utarbeides. Videre er det ønskelig at ett av scenarioene er et basisscenario som representerer den utviklingen utredningsansvarlig anser som mest sannsynlig. Her kan det være fornuftig å legge prognosert middels befolkningsvekst fra SSB til grunn. Ellers er utredningsansvarlig ansvarlig for å utarbeide scenarioer som er hensiktsmessige for området. Gode scenarioer vil gjenspeile usikkerheten i området, synliggjøre aktuelle nettforsterkninger og danne grunnlag for å velge de samfunnsøkonomisk beste løsningene.

Selve scenariotekstene kan være korte og konsise, og scenarioene bør få navn som samsvarer med innholdet.

Utarbeidelse og bruk av scenarioer og lastflytanalyser

En oppsummering av tankegangen og metodikken ved utarbeidelse og bruk av scenarioer i kombinasjon med lastflytanalyser er skrittvis forklart her.

1. Identifisere drivere av utviklingen av kraftsystemet i området, og hvilke parametre som kan styre usikkerheten i kraftsystemet.

Aktuelle drivere kan for eksempel være: Politiske rammevillår for ny fornybarproduksjon, rammevillkår for ny industri/nedleggelse av industri, økonomisk vekst, klimapåvirkning, innføring av AMS og økt forbrukerfleksibilitet, miljøbevissthet, energieffektivisering, politisk styring av nye utenlandsforbindelser, økt bruk av elbiler. 

2. Utarbeidelse av scenarioer

Etter å ha identifisert hvilke drivere som kan ha en påvirkning på utviklingen i produksjon og forbruk bør minimum to, men helst tre eller fire scenarioer velges og defineres. For hvert av scenarioene bør man deretter tenke gjennom hvordan disse driverne vil påvirke utviklingen. Det er ønskelig at det utarbeides ett basisscenario i hvert utredningsområde, der man legger til grunn en forventet utvikling, det vil si den utviklingen man ser som mest sannsynlig. Når scenarioene er definert, kan det lages prognoser for utviklingen av produksjon og forbruk. De ulike utviklingene i forbruk og produksjon vil dermed være et resultat av driverne som virker inn i hvert scenario.

Den prognoserte utviklingen i forbruk og produksjon i basisscenarioet skal oppgis i regnearket for datarapportering. Alle forutsetninger og tall som er benyttet i de ulike scenarioene bør for øvrig oppgis i grunnlagsrapporten eller som vedlegg til rapporten.

3. Identifisere behov for investeringer ved lastflytanalyser

Scenarioene skal videre benyttes til å identifisere hvilke investeringer som vil bli nødvendige i fremtiden. Ofte kan det finnes flere alternativ som vil dekke ett enkelt behov, og gjennom en forenklet samfunnsøkomisk vurdering av disse alternativene vil man komme fram til hvilken investering som er mest lønnsom. Dette blir imidlertid nærmere beskrevet lengre ned under overskriften ”forenklede samfunnsøkonomiske vurderinger”.

De nødvendige fremtidige investeringene identifiseres ved å legge inn prognosert forbruk og produksjon i en nettmodell, og deretter gjennomføre lastflytanalyser. Det er viktig at det angis tydelig hvilke prognoser som er modellert, dvs hvor mye last og produksjon som er lagt inn i hvert punkt. Resultatene av lastflytanalysene vil vise hvor det vil oppstå behov for nettinvesteringer ved at det oppstår overlast eller spenningsproblemer i nettanleggene.

Lastflytanalysene skal presenteres i oversiktlige lastflytskjema, slik at det gis et klart bilde av lastflyten i området. Det er viktig at utnyttelsesgrad for ledninger og transformatorer og informasjon som aktiv og reaktiv effektflyt, spenning, last/produksjon og delingspunkter i normal drift fremkommer av skjemaene. Dersom det er uhensiktsmessig å presentere hele nettet i utredningsområdet i ett skjema kan det deles over flere lastflytskjemaer. 

I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å gjøre lastflytanalyser der enkelte planlagte nettinvesteringer er forutsatt, i tillegg til med dagens nettmodell. Dette kan eksempelvis være større investeringer som med stor sannsynlighet vil gjennomføres og som vil ha stor påvirkning på lastflytresultatene.  I slike tilfeller bør det komme klart fram hvilke nettinvesteringer som er forutsatt og modellert.

Lastflytresultatene skal kommenteres og det skal gis en oversiktlig liste over hvilke behov for investeringer som er identifisert ut fra resultatene av analysen. Hver enkelt investering vil dermed være koblet til et scenario. Denne informasjonen skal oppgis i regnearket for datarapportering, i tillegg til at listen gjengis i grunnlagsrapporten.

4. Vurdere identifiserte investeringer

Slik forskriftsteksten angir, skal det vurderes alternative løsninger til alle forventede investeringer. Det kreves at det oppgis minst èn alternativ løsning til hver forventet investering.

5. Gjennomføre forenklede samfunnsøkonomiske vurderinger

Det skal gjennomføres forenklede samfunnsøkonomiske vurderinger av alle forventede investeringer og av alternative løsninger. Hva som kreves av denne vurderingen, er forklart her.