Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.08.2013 , sist oppdatert 16.09.2021

Tilgjengelig nettkapasitet for ny produksjon

foe § 13, femte ledd:

Grunnlagsrapporten skal inkludere en vurdering av tilgjengelig nettkapasitet for innmating av ny kraftproduksjon i regionalnettet i utredningsområdet.

Vurdering av tilgjengelig kapasitet for småkraft

Vurderingen her skal deles opp i to deler. En del skal omfatte vurdering av tilgjengelig kapasitet for innmating av småkraft for hver kommune. Disse opplysningene skal fylles ut i regnearket for datarapportering. I tillegg bør oversikten presenteres i grunnlagsrapporten, sammen med eventuelle kommentarer i tekst. Informasjon om tilgjengelig nettkapasitet skal også beskrives i hovedrapporten.

I den kommunevise vurderingen skal det tas utgangspunkt i eksisterende regionalnett, og nettkapasitet eller mangel på sådan skal dokumenteres med lastflytanalyser ved dimensjonerende produksjonssituasjon. Innenfor den kommunevise inndelingen er det mulig også å gi mer detaljerte beskrivelser, eksempelvis av kapasiteten i de ulike regionalnettspunktene som ligger i kommunen.

Det skal angis en status for hver enkelt kommune som sier noe om hvor mye nettkapasitet som er tilgjengelig. I tillegg bør kommunens potensial for ny småkraftproduksjon anslås. Status for kommunene bør deles inn i tre kategorier, avhengig av mengden tilgjengelig kapasitet i nettet, angitt med fargene rød, gul og grønn.

  • Røde kommuner: Kommuner hvor det per i dag ikke er tilgjengelig kapasitet for ny produksjon og hvor det må større investeringer i sentral- og/eller regionalnett til for å øke kapasiteten.
  • Gule kommuner: Kommuner hvor det per i dag er noe tilgjengelig nettkapasitet eller hvor det i deler av kommunen ikke er tilgengelig kapasitet, men mindre tiltak i nettet vil øke kapasiteten.
  • Grønne kommuner: Kommuner uten nettbegrensninger for å realisere ny produksjon. 

Status for kommunene med begrenset nettkapasitet bør kommenteres. Det bør beskrives hvilke begrensninger som finnes, hvilke tiltak som kan løse kapasitetsproblemene og eventuelle planlagte tiltak som kommer til å forandre status.

Vurdering av tilgjengelig kapasitet for større kraftutbygginger

I tillegg til kommuneoversikten skal det gjøres en overordnet vurdering av ulike delområder og i hvor stor grad det er gunstig å lokalisere større produksjon i disse områdene. Det bør inkluderes et anslag for hvor mye ny produksjon det kan være plass til i et gitt område. Dette skal beskrives i grunnlagsrapporten og i hovedrapporten. Vurderingene skal gi et lokaliseringssignal for vindkraftaktører og andre som planlegger å etablere større produksjonsanlegg.

Oversikt over ny kraftproduksjon

I grunnlagsrapporten bør det presenteres en oversikt over alle planlagte kraftprosjekter i utredningsområdet. Oversikten bør i størst mulig grad inkludere, forventet middelproduksjon, tilgjengelig vintereffekt, ytelse og innmatingspunkti regional- og transmisjonsnett, i tillegg til at prosjektenes status (omsøkt, under behandling osv.) bør beskrives.