Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.08.2013 , sist oppdatert 16.09.2021

Utredningsprosessen og forutsetninger

 foe §13, første ledd:

Grunnlagsrapporten skal beskrive utredningsprosessen og forutsetningene som ligger til grunn for tekniske og forenklede samfunnsøkonomiske vurderinger. Særegne forhold som er av betydning for kraftsystemet skal beskrives.

Forutsetninger ved tekniske og forenklede samfunnsøkonomiske vurderinger

De viktigste forutsetningene for tekniske og forenklede samfunnsøkonomiske vurderinger  er følgende:

Tekniske forutsetninger for dimensjonering og drift:

 • Kriterier for dimensjonering av nettet og valg av spenningsnivå, transformatorytelse, ledertverrsnitt m.m.
 • Kriterier for valg av luftledning kontra kabel
 • Tekniske kriterier og kapasitetsgrenser
 • Metode for måling og estimering av forbruk og produksjon, samt forutsetninger for prognosert forbruk og produksjon. Temperaturkorrigering av energi og effekt
 • Prosedyrer for planlagte avbrudd
 • Feilstatistikk - driftsforstyrrelser

 

Forutsetninger for forenklede samfunnsøkonomiske vurderinger:

 • Investeringskostnader
 • Økonomisk levetid
 • Teknisk levetid
 • Analyseperiode
 • Kalkulasjonsrente
 • Prosjekteringskostnader
 • Drifts- og vedlikeholdskostnader
 • Kostnader for nettap (tapsbrukstid, kraftpriser)
 • Kostnader for avbrudd
 • Eventuelle flaskehalskostnader
 • Kraftpriser 

Det er ellers viktig å oppgi hvor grunnlagstall er hentet fra og hvorfor det er valgt å benytte disse tallene.

Særegne forhold i regionen som er av betydning for kraftsystemet

Her menes naturgitte forhold som kan påvirke kraftsystemet og ha innvirkning på for eksempel komponentenes levetid, samt spesielle tekniske utfordringer i kraftsystemet i det aktuelle området. Noen eksempler på slike forhold er listet opp under.

Naturgitte forhold

 • Klimatiske og topologiske forhold, inkludert eventuelle forventede klimaendringer
 • Vernede naturområder
 • Risiko for ekstremvær, ras og flom
 • Trefall

 

Tekniske utfordringer:

 • Historiske forhold
 • Stabilitetsforhold
 • Systemjording
 • Områder med stor produksjon og lite forbruk, og vice versa
 • Snø- og islaster
 • Kunder med krav til høy leveringskvalitet
 • Miljømessige restriksjoner