Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.08.2013 , sist oppdatert 16.09.2021

Vurdering av forsyningssikkerhet

foe § 13, fjerde ledd

Grunnlagsrapporten skal inneholde en vurdering av forsyningssikkerheten i utredningsområdet. En beskrivelse av mulige feilsituasjoner med fokus på langvarige utfall og avbrudd skal gis. Alle utvekslingspunkter i regionalnettet med manglende N-1 forsyning i hele eller deler av året skal omtales. For alle punkter uten N-1 skal det beskrives hvilke tiltak som er nødvendig for å oppnå N-1. Det skal gjøres en forenklet samfunnsøkonomisk vurdering av tiltakene.

N-1 kriteriet...

...er overholdt når feil på én enkeltkomponent ikke medfører avbrudd for sluttbrukere. Mastehavari regnes her som en type feil.

...er ikke et absolutt krav til forsyningssikkerhet, men kriteriet benyttes ofte i nettplanleggingen. Alle nettiltak skal begrunnes med samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Bestemmelsen om vurdering av forsyningssikkerhet er innført for å kartlegge dagens forsyningssikkerhet og behovet for og kostnadene ved å øke forsyningssikkerheten. Dette synliggjør sårbarheten i kraftsystemet og gir oversikt over hvilke områder det er utfordringer med å opprettholde tilfredsstillende forsyningssikkerhet.

Vurderingen av forsyningssikkerhet består, som forskriftsteksten angir, av to deler:

1) Det skal gis beskrivelse av mulige feilsituasjoner med fokus på langvarige utfall og avbrudd. Her bør det formidles hvor i utredningsområdet kraftforsyningen er spesielt sårbar, eksempelvis ved å beskrive mulige feil som kan inntreffe. Videre bør konsekvensene av en eventuell feil beskrives, samt hvilke tiltak som kan/vil iverksettes dersom en feil inntreffer. ROS-analyser kan gjerne være inkludert i et vedlegg, men dette er ikke et krav 

2) Det skal gis en oversikt over alle regionalnettspunkter der N-1 kriteriet ikke overholdes, enten gjennom hele eller deler av året. Denne oversikten skal gis ved å fylle ut data i regnearket for datarapportering. I tillegg bør tabellen oppgis i grunnlagsrapporten, sammen med eventuelle kommentarer i tekst. I oversikten skal følgende informasjon om punktene uten N-1 oppgis:

 • Forventet antall timer i året uten overholdelse av N-1 kriteriet
 • Maksimalt forbruk bak punktet
 • Tilgjengelige oppreguleringsressurser tilknyttet hvert punkt
 • Mulighet for gjenopprettelse av forsyning etter omkoblinger og estimat på hvor lang tid dette tar. Gjenopprettelse inkluderer eventuell reserve i distribusjonsnett.
 • Eventuell tilgjengelig reserve i distribusjonsnettet
 • Forslag til tiltak som fører til overholdelse av N-1 kriteriet.
 • Forenklet samfunnsøkonomiske vurderinger av de foreslåtte tiltakene som vil gi N-1. Hva dette innebærer i denne sammenheng er utdypet lengre ned. Når det gjelder punkter som har fullverdig reserve etter omkobling er det ikke nødvendig å gjennomføre samfunnsøkonomiske vurderinger.

Punkter uten N-1 som kun har produksjon tilknyttet skal ikke inkluderes i oversikten. Punkter der feil på en enkeltkomponent medfører avbrudd, men med mulighet for rask gjenopprettelse av full forsyning etter omkoblinger, skal ikke inkluderes i oversikten. Med rask gjenopprettelse menes det her i løpet av omtrent en time i regionalnettet og i løpet av omtrent 15 min i sentralnettet.

For punkter uten N-1 der det er reserve for hele forsyningen etter omkoblinger trengs ikke forslag til tiltak eller forenklet samfunnsøkonomisk vurdering.

I vurderingen av hvorvidt N-1 kriteriet er overholdt, skal maksimal belastning legges til grunn, og den skal ta utgangspunkt i en normal driftssituasjon, det vil si at anleggsdeler ikke er ute for vedlikehold eller lignende. Alle forutsetninger og antakelser som er lagt til grunn for vurderingen bør beskrives, og disse bør være like for alle punktene innenfor et utredningsområde.

Forenklede samfunnsøkonomiske vurderinger av tiltak som gir N-1

Generelt er faktorene som skal vurderes i en forenklet samfunnsøkonomisk vurdering de følgende:

 • Estimerte investeringskostnader
 • Endring i forventede avbruddskostnader
 • Endring i tapskostnader
 • Eventuell restverdi

NVE skiller imidlertid mellom hvorvidt faktorene må tallfestes eller ikke, avhengig av formålet med vurderingen.

Når det gjelder den forenklede samfunnsøkonomiske vurderingen av tiltak som vil gi N-1, er minimumskravet at et tallfestet anslag på investeringskostnader oppgis, sammen med en kvalitativ vurdering av om tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjennomføre eller ikke. Endring i forventede avbruddskostnader og endring i tapskostnader, kan altså vurderes overordnet og er ikke nødvendig å tallfeste. Estimering av restverdi anses som mindre viktig i denne sammenhengen og kan sees bort fra. Ut fra denne overordnede vurderingen av kostnader og nytteverdier ved tiltaket, vil man kunne indikere hvorvidt det vil være lønnsomt å gjennomføre det foreslåtte tiltaket eller ikke. Dette skal fylles ut i regnearket for datarapportering.  

Fakta

N-1 kriteriet...

...er overholdt når feil på én enkeltkomponent ikke medfører avbrudd for sluttbrukere. Mastehavari regnes her som en type feil.

...er ikke et absolutt krav til forsyningssikkerhet, men kriteriet benyttes ofte i nettplanleggingen. Alle nettiltak skal først og fremst begrunnes med samfunnsøkonomisk lønnsomhet.