Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 04.02.2009 , sist oppdatert 16.09.2021

Svært anstrengte kraftsituasjoner

Systemansvarlig (Statnett SF) har ansvaret for kontinuerlig å utrede og utvikle nødvendige virkemidler for å håndtere perioder med en svært anstrengt kraftsituasjon (SAKS), jf systemansvarsforskriften § 22a. Per i dag er to slike virkemidler utviklet; energiopsjoner og reservekraftverk. Virkemidlene kan ikke tas i bruk uten vedtak fra NVE.

Energiopsjoner i forbruk

Systemansvarlig har utviklet et produkt og en handelsprosess for energiopsjoner i forbruk som et tiltak i en SAKS. Ordningen har vært prøvd i vintersesongene siden sesongen 2006/2007. Ordningen innebærer at systemansvarlig ber om bud på opsjoner for utkobling av forbruk for en gitt tidsperiode for kommende vintersesong. For hver sesong må systemansvarlig ta stilling til i hvilken grad og i hvilket omfang det er behov for å ha dette virkemiddelet til disposisjon. Behovsvurderingen foretas med utgangspunkt i installert produksjonskapasitet, eksisterende forbruk, importkapasitet og sårbarhet for langvarige feil i hvert område samt bygger på simuleringer i samkjøringsmodellen supplert med erfaringer fra kraftsystemdriften. Både opsjonspremien og innløsningsprisen bys inn av budgiver. Innløsing av opsjonen – som først kan skje etter vedtak av NVE om at systemansvarlig kan ta i bruk tiltaket – sikrer nedregulering av forbruk, målt i GWh/uke.

Reservekraftverk

NVE godkjente med vedtak 1.9.2006 bruk av reserverkraft som virkemiddel for å kunne håndtere en SAKS. Utbygging og idriftsetting av anlegg fordrer imidlertid at det er innvilget anleggskonsesjon og de nødvendige utslippstillatelser, utover at NVE vedtar faktisk bruk av konkrete anlegg etter reglene for håndtering av tiltak i SAKS. NVE har meddelt Statnett SF anleggskonsesjon for etablering av reservekraftverk på Nyhamna og Tjeldbergodden. Kraftverkene skal i utgangspunktet kun benyttes under SAKS når faren for rasjonering er høy. Det er en forutsetning for idriftsettelse av reservekraftverkene at systemansvarlig først benytter alle andre virkemidler for å håndtere slike situasjoner. Reservekraftverkene har en kapasitet på 150 MW hver.