Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 24.08.2018 , sist oppdatert 16.09.2021

Ang. dambrudd Munkebotsvatn 22.8.2018

Dam Munkebotsvatnet (Nord), en gammel murdam, som er under rehabilitering på grunn av manglende sikkerhet etter dagnes regelverk. Det er bygget en midlertidig dam i forbindelse med rehabiliteringen. NVE fikk onsdag ettermiddag melding om fare for overløp ved fangdammen.

Det var dameier Bergen kommune, som varslet NVE. Rundt kl. 20.20 ble det brudd i dammen. Politiet hadde da besluttet evakuering av stedet, og det er ikke meldt om personskade i forbindelse med dambruddet.

NVE var på befaring sammen med Bergen kommunes vassdragstekniske ansvarlige, geologer og politi på formiddagen torsdag 23.08. NVE skal ha en rapport om hendelsen fra Bergen kommune, som vil bli fulgt opp.

Tekniske planer for rehabilitert dam er godkjent av NVE. Kvalifisert konsulent, kontrollør og entreprenør er involvert i prosjektet. NVE følger også byggearbeidene gjennom rapportering fra eier/kontrollør og skal også inspisere arbeidene.

Midlertidig dam
For å tørrlegge byggegropen var det bygd en fangdam (midlertidig dam) oppstrøms dammen som er under rehabilitering. Den var lavere enn hoveddammen og bygget som morenedam, med duk, og tildekket med morenemasser. Det var etablert et lite flomløp over morenedammen og i tillegg skulle det tappes vann forbi dammen både gjennom rør ved Dam Munkebotsvatnet (Vest) og under den midlertidige dammen.

Ved innsending av tekniske planer ble det informert om at magasinet skulle tømmes før byggestart, og forutsetningen var å bruke samme løsning i byggetiden, men man skulle vurdere behovet for bygging av fangdam og ha tilgang på pumper. Disse forholdene var omtalt i tekniske planer slik damsikkerhetsforskriften krever.

Fangdammer (midlertidige dammer) er ikke gjenstand for NVEs godkjenning, og det stilles ikke tekniske krav til disse i forskriften. NVE er informert om at arbeider med bygging av fangdam var startet i periodisk rapport fra eier.

Håndtering av unormale hendelser i byggetiden kan være utfordrende. Derfor skal eier ha beredskapsplan for byggeperioden. I dette tilfelle har den ser ut til å fungerte bra nå det gjelder varsling og råd om evakuering.

Damsikkerhet i Norge
Norske dammer skal være, og er trygge. NVE følger opp norske dammer gjennom tilsyn, rådgiving og ved å utforme regelverk. Dameiere skal rapportere uønskede hendelser til NVE.

I 2017 var vi ute på 270 inspeksjoner ved dammer og andre vassdragsanlegg. NVE kontrollerer også data fra 441 dameiere som årlig rapporterer inn nøkkelinformasjon om dammene.

I 2017 mottok NVE melding om 24 meldepliktige hendelser, dvs. ulykker og uønskede hendelser ved dammer og vannveier.

NVE har fokus på flom og klimaendringer da disse utgjør en viktig last som dammer skal tåle. Dammer som kan være sårbare for klimaendringer er kartlagt i NVE-rapporten Klimaendringer og damsikkerhet: Analyse av dammers sårbarhet for økte flommer, som kan lastes ned her