Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 09.03.2018 , sist oppdatert 16.09.2021

Rapporterte hendelser og ulykker ved vassdragsanlegg i 2017

NVE har mottatt melding om 24 meldepliktige hendelser, dvs. ulykker og uønskede hendelser, ved dammer og vannveier i 2017.

Av de 24 meldepliktige hendelsene var 9 hendelser ved dammer og 15 hendelser ved vannveier. Totalt var 14 hendelser så alvorlige at de ble kategorisert som ulykker. Av disse var 9 som følge av flom.

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg setter krav om at dersom det oppstår ulykke eller uønsket hendelse ved et vassdragsanlegg, skal den ansvarlige snarest melde fra om dette til NVE. Det er viktig at erfaringer fra ulykker og uønskede hendelser kan samles inn, analyseres og brukes til å forebygge at tilsvarende hendelser skjer på nytt.

Hendelser knyttet til dammer
De innmeldte hendelsene hadde skjedd ved dammer i konsekvensklasse 0 til 4. To hendelser gjaldt dammer som ikke var klassifisert ved tidspunkt for hendelsen.

De innmeldte ulykkene omfattet ett dambrudd (uten nevneverdige konsekvenser), og 5 skader på dam eller tilhørende konstruksjon.

Hendelser knyttet til vannveier
Innmeldte hendelser gjaldt vannveier i konsekvensklasse 0 til 2. To av hendelsene skjedde på vannvei som ikke er klassifisert (klasse ukjent). Av hendelsene som ble kategorisert som ulykker var det 6 rørbrudd, ett brudd i inntak og en skade på vannvei.

NVE har også fått melding om tre hendelser som faller utenfor meldeplikten.


Les mer om hendelsene i notatet
Rapporterte hendelser og ulykker på vassdragsanlegg 2017

Om meldeplikten

Meldeplikten gjelder generelt for vassdragsanlegg, dvs. dammer og vannveier, i konsekvensklasse 1-4. For vassdragsanlegg i konsekvensklasse 0 (ubetydelige konsekvenser) begrenses plikten til å varsle om ulykker.

Innmeldte hendelser utgjør også en del av grunnlaget for NVEs prioriteringer av tilsynet med sikkerheten av vassdragsanlegg og for utvikling av regelverket.

NVE veileder, nr 1/2014, klargjør når meldeplikten inntrer og nivået på meldeplikten.

Versjon bokmål

Versjon nynorsk

Kontaktperson

Sjefingeniør Grethe Holm Midttømme,
Tlf: 41430462