Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger

Retningslinjer til damsikkerhetsforskriftens § 2-4, publisert juni 2009 (tredje utgave)

Norske dammer er generelt bygd med gode sikkerhetsmarginer og har derfor svært lav bruddsannsynlighet. Dersom dambrudd likevel skulle oppstå, er det viktig å ha en oversikt over mulige konsekvenser av den resulterende flommen/bruddbølgen. Bølgens utvikling vil være avhengig av flere forhold, som f.eks. hvor raskt dammen bryter sammen og hvor langt unna dammen man betrakter den. Bølgens utvikling i vassdraget beskrives ved å gjennomføre teoretiske dambruddsbølgeberegninger som bygger på ikke-stasjonære beregningsmetoder.

Med hjemmel i § 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg og i brev av 28.05.93 har NVE stilt krav om at det skal gjennomføres dambruddsbølgeberegninger og utarbeides dambruddskart for dammer i klasse 3 og 2 (i brevet av 1993 benevnt klasse 1 og 2). Denne retningslinjen viser hvordan dambruddsbølgeberegninger bør gjennomføres og dokumenteres. Retningslinjene erstatter Veileder for dambruddsbølgeberegninger. For løsning på spesielle problemer som ikke er omtalt i denne retningslinjen, henvises det til aktuell faglitteratur i hydraulikk, brukermanualer til aktuelle beregningsprogrammer og ICOLD Bulletin 111.

Hovedmålsettingen med dambruddsbølgeberegninger og tilhørende dambruddskart er at de skal danne grunnlag for beredskaps- og evakueringsplaner i de kommunene som blir berørt og for beredskapsplaner for den ansvarlige for dammen. De kan også brukes som grunnlag for klassifisering av dammer. De viktigste resultatene fra en dambruddsbølgeberegning er maksimale vannstander pga. dambruddsbølgen og den tiden man har til rådighet for evakuering. I noen tilfeller vil også vannhastigheter og vannstandsstigning være av spesiell interesse. Maksimale vannstander presenteres som oversvømt område på dambruddskart.

Tid for evakuering og andre resultater gjengis i tabeller direkte på kart og i rapport. Allerede ved igangsetting av beregningene bør den ansvarlige ha en plan for hvordan disse resultatene skal presenteres for egen organisasjon, lokale myndigheter og evt. andre parter. Det anbefales å ta kontakt med lokale myndigheter allerede i en tidlig fase.

NB: Det er gitt ut ett tillegg til retningslinjene. Se høyre kolonne.

 

Spørsmål, kommentarer, o.l. kan rettes til NVEs kontaktperson, se kontaktinformasjon i høyre kolonne.