Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Retningslinjer for laster og dimensjonering

Retningslinjer til sikkerhetsforskriftens §§ 4-1 og 4-2, publisert desember 2003

Retningslinjene beskriver overordnede prinsipper for dimensjonering av vassdragsanlegg, gir oversikt over aktuelle laster samt grunnlag for å bestemme størrelsene på noen av de vesentligste lastene som inngår ved dimensjonering av dammer.

Ved beregning av jordskjelvlaster er det gjort endringer som vil bli tatt inn i en fremtidig revisjon av retningslinjene, deriblant at jordskjelv ikke lenger skal kontrolleres i bruddgrensetilstand. Endringene er nærmere beskrevet i et tilleggsnotat til retningslinjene fra juni 2014 (se høyre kolonne).

Last på grunn av flodbølger fra skred i magasin er definert som en ulykkeslast. Retningslinjene angir ikke hvordan en slik last skal beregnes. Det er gjort noe forskning på temaet og det er blant annet gjort sammenlikninger mellom fysiske modellforsøk og numeriske modeller for beregning av overskylling over fyllingsdammer. Resultater fra de siste årenes forskning på dette temaet er oppsummert i en rapport fra NTNU (se «relevant informasjon» i høyre kolonne).

Spørsmål, kommentarer, o.l. kan rettes til NVEs kontaktperson, se kontaktinformasjon i høyre kolonne.