Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Retningslinjer og veiledere til damsikkerhetsforskriften

En retningslinje, kalt veileder fra 2012, utdyper damsikkerhetsforskriften og viser en måte å tilfredsstille forskriftens krav på. Veiledere skal gi tolkningshjelp til alle som benytter damsikkerhetsforskriften (regelverket) og angi anbefalt nivå og en sikker måte å etterleve kravene på. Dersom like høy sikkerhet kan dokumenteres med andre løsninger, kan NVE akseptere disse. De rettslige pliktene som stilles til ansvarlige for vassdragsanlegg, og rådgivere og entreprenører, kan imidlertid bare følge av formelt regelverk (lov eller forskrift) eventuelt av enkeltvedtak rettet mot den enkelte ansvarlige/eier.

Arbeid med nye veiledere og oppdatering av eksisterende foregår mer eller mindre kontinuerlig. Underveis i arbeidet bidrar bransjen med innspill, enten på eget initiativ eller på forespørsel fra NVE, for eksempel i form av FoU-prosjekter eller utredninger av avgrensede fagtema. I noen tilfeller opprettes også referansegrupper med deltakere fra bransjen. For veiledere som skal utdype krav i regelverket, er det alltid NVE som styrer arbeidet slik at disse får en mest mulig ensartet oppbygging og språkform og er i samsvar med damsikkerhetsforskriften. Før en ny eller revidert veileder anses å være klar for utgivelse, skal den ha vært på intern høring i NVE. Alle nye og reviderte veiledere sendes i tillegg på ekstern høring til sentrale organisasjoner og personer i bransjen (rådgivere og eiere), eller på en åpen høring når dette er formålstjenlig, der også de som sikkerhetskravene er til for («mennesker, miljø og eiendom») kan komme med innspill. NVE utfører sluttarbeidet på veiledere til damsikkerhetsforskriften. Nye og reviderte veiledere blir gjort gjeldende fra en gitt dato og gjort tilgjengelig på NVEs nettsider. Det blir ikke lenger distribuert trykte eksemplarer av veiledere.

I de senere årene har NVE utarbeidet et fåtall skriv som forklarer forvaltningspraksis, eller som er en utvikling av/tillegg til eksisterende veiledere. Disse skrivene er lagt ut på NVEs nettsider sammen med veiledere og retningslinjer. Skrivene er utarbeidet for å unngå at viktig informasjon blir utsatt i lengre tid i påvente av ferdigstillelse av nye/reviderte veiledere.