Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 16.09.2021

Ulykke eller uønsket hendelse - melding til NVE

Dersom hendelsen er en ulykke, eller en uønsket hendelse som raskt kan utvikle seg videre til en ulykke, skal NVE varsles på raskest mulige måte:

- I kontortiden, NVEs sentralbord: 22 95 95 95 (alternativt direkte til saksbehandler på seksjon for damsikkerhet)

- Utenfor kontortiden, NVEs beredskapstelefon: 909 92 231

Dersom det ikke er mulig å ringe, eller hendelsen allerede er avklart/ikke akutt, kan det meldes per e-post og med dette skjemaet (se boks i høyre kolonne), primært til sentral e-postadresse (nve@nve.no) med angivelse av navn på vassdragsanlegg og den ansvarlige, og eventuell saksbehandler i NVE.

I tillegg til den umiddelbare meldingen om ulykken/hendelsen har den ansvarlige (eier) plikt til å redegjøre nærmere for hva som har skjedd og hvordan den er håndtert. Se veileder for melding om ulykke eller uønsket hendelse for mer informasjon om redegjørelse og oppfølging.

 

Innsending av melding om ulykke eller uønsket hendelse ved vassdragsanlegg er et krav som kom i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (2010). Formålet med bestemmelsen er å bidra til at erfaringer fra ulykker og uønskede hendelser kan samles inn, analyseres og brukes til å forebygge at tilsvarende hendelser skjer på nytt. Verdien av å gå gjennom ulykker og hendelser for å finne årsak og forbedringsmuligheter slik at tilsvarende hendelse ikke skjer på nytt, er understreket i etterkant av flere store ulykker, for eksempel i rapportene om Åsta- og Sleipner-ulykkene i henholdsvis NOU 2000:30 og NOU 2000:31.

Rapporterte hendelser og ulykker på vassdragsanlegg