Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 06.12.2018 , sist oppdatert 16.09.2021

Miljøtilsynets høringssaker

Kunngjering av søknad frå Statkraft Energi AS

Overordna detaljplan for ombygging av damanlegg i Eringsdalen, Langedalen og Norddalen, Høyanger kraftanlegg – Høyanger og Balestrand kommunar - frist 11. februar 2019

Statkraft Energi AS har søkt NVE om godkjenning av overordna detaljplan for miljø og landskap for ombygging av damanlegg i Eringsdalen, Langedalen og Norddalen ved Høyanger kraftanlegg i Høyanger og Balestrand kommunar. Anleggsarbeida er planlagt gjennomført i perioden 2020 – 2024.

Planen viser dei ulike anleggsområda og kva permanente og mellombels inngrep prosjektet vil medføre. Det er og gjort greie for avbøtande tiltak for å ta i vare miljø- og landskap.

Søknaden vert handsama av NVE med heimel i vilkår i konsesjon fastsett i kgl. res. datert 20.05.1988. Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn i Høyanger Rådhus og i Balestrand Rådhus. Søknaden er og lagt ut på NVE sine heimesider https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/miljotilsyn/  Om du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Trine Hess Elgersma i Statkraft Energi AS, tlf. 41 51 43 02 eller e-post, TrineHess.Elgersma@statkraft.com. Fråsegn kan sendast til NVE Region Vest, postboks 53, 6801 Førde eller elektronisk til nve@nve.no innan 11. februar 2019.

 

Grunneigarar i Høyanger kommune

Adresse

Poststad

1

Statnett SF

Postboks 4904 Nydalen

0423 Oslo

2

Dale Jordsameige v/Alexander Heggenes Gjermundstad

Dalevegen 47

6993 Høyanger

3

Stig Bjaadal

Borgemarka 36 B

3711 Skien

4

Randi Dale

Dalevegen 40

6993 Høyanger

5

Sigbjørn Dale

Dalevegen 44

6993 Høyanger

6

Alexander Heggenes Gjermundstad og Lise Dale

Dalevegen 47

6993 Høyanger

       

 

Grunneigarar i Balestrand

 

 

1

Bjarne Senneseth

Lånefjorden 3

6899 Balestrand

2

Langedalen fellesskap v/ Ole Jørgen Lee

Villavegen 31

6899 Balestrand

       

 

Felles høyringspartar

 

 

1

Høyanger kommune

Postboks 159

6991 Høyanger

2

Balestrand kommune

Kong Beles veg 20

6899 Balestrand

3

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Askedalen 2

6863 Leikanger

4

Fylkesmannen i Vestland

Njøsavgen 2

6863 Leikanger

5

Høyanger jakt- og fiskelag v/ Helge Øyehaug

 

6991 Høyanger