Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
  • Forside
  • Energibruk, -effektivisering og teknologier
Publisert 25.02.2015 , sist oppdatert 28.10.2019

Energibruk, -effektivisering og teknologier

Norge er et av landene med høyest strømforbruk per innbygger. Vi bruker strøm til oppvarming og matlaging, vi er et foregangsland når det kommer til elektrifisering av transport, og vi buker til og med strøm for å utvinne olje og gass. Norge er altså en annerledes energibruker, og det er vår gode tilgang på fornybar kraft som har gjort dette mulig.

Energibruk og teknologier

Ifølge tildelingsbrevet til NVE for 2019 skal NVE ha god innsikt i utviklingen av energibruk for ulike energibærere og hvilke faktorer som påvirker denne. Dette skal bidra i vårt arbeid med å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi. På våre nettsider om energibruk har vi samlet viktige analyser og data om norsk og europeisk energibruk. Sidene om teknologier tar for seg nye teknologiske trender som er ventet å ha innvirkning på det norske energisystemet.

Økodesign og energimerking

Økodesign og energimerking er viktige verktøy i EUs arbeid for å oppnå 20 % energieffektivisering innen 2020, et delmål på vei til et nullutslippssamfunn. Økodesignforskriften forbyr omsetting av de minst energieffektive produktene. Energimerking gir forbruker mulighet til å velge de mest energieffektive produktene innen hvert produktområde. Produkter som ikke oppfyller økodesignkravene og kravene om energimerking, kan ikke omsettes i EØS-området. NVE jobber for å ivareta norske interesser i utformingen av økodesignforskriften og energimerkeordningen. Se mer om dette arbeidet på sidene om økodesign og energimerking av produkter.