Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 08.06.2016

Energi og effekt

Forbruket av elektrisitet varierer over døgnet og året, avhengig av temperaturer og aktivitet i næringsliv og i husholdningene. Normalt er forbruket av elektrisitet lavest på nattestid og høyest på morgen og ettermiddag. Høy andel elektrisitet til romoppvarming i husholdninger og yrkesbygg gjør at forbruket av elektrisitet er høyest om vinteren. Dette medfører at topper i elektrisitetsforbruket normalt oppstår om morgenen på kalde vinterdager. Disse trekkene ved elektrisitetsforbruk er illustrert i figurene under.

Kilde: SSB

Kilde: NVE/Statnett

Elektrisitetsforbruket i et enkelt øyeblikk kalles effektforbruk. Siden 1990 har effektforbruket vokst raskere enn årlig elektrisitetsforbruk, noe som vises i figuren under. Denne utviklingen kan komme av flere effektkrevende apparater. Forrige rekord i gjennomsnittlig effektforbruk i løpet av en time ble målt den 21. januar 2016 fra klokka åtte til ni om morgenen. I denne timen var elektrisitetsforbruket 24,49 GWh.  

Kilde: SSB og Statnett

 

Stadig flere effektkrevende apparater i husholdningene og elektrifisering av transportsektoren kan medføre at effektforbruket vil fortsette å vokse raskere enn årlig elbruk framover. Bedre bygg med lavere oppvarmingsbehov og flytting av forbruk, som lading av elbiler, til tidspunkt på døgnet med lavere samlet effektforbruk vil dempe en slik utvikling. Dette er gunstig for kraftnettet som dimensjoneres i forhold til effektforbruk. Figuren under illustrerer en mulig utvikling i maksimalt effektuttak og viser at det er stor usikkert rundt den framtidig utviklingen.

Kilde: NVE/Energimeldingen, Fig. 9.2