Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 04.02.2009 , sist oppdatert 22.05.2017

Program for energieffektivisering i energiintensiv industri

Den 1. juli 2004 ble det innført en ny modell for el-avgift i Norge, etter godkjenning fra ESA. Modellen / programmet som omfattet energiintensive bedrifter i treforedlingsindustrien opphørte 30. juni 2014.

Prosessene som er fritatt for elavgift er kjemisk reduksjon, elektrolyse, metallurgiske og mineralske prosesser (definert som næringsgruppe 26 andre ikke-metallholdige mineralprodukter). I praksis innebærer dette at produksjonsprosessene i metallindustrien, sementindustrien og deler av kjemisk råvareindustri ikke var omfattet av avgiftsplikten.

EFTA Survillance Authority godkjente med virkning fra 1. juli 2005 at bedrifter innen treforedlingsindustrien kunne søke NVE om å delta i et program for energieffektivisering. De bedriftene som ble godkjent fikk fritak for el-avgift. Forutsetningen for fritaket var at bedriftene etablerte system for energiledelse og gjennomførte tiltak for effektivisering av el-bruken.

Informasjon og søknad
Programmet var et femårsprogram (2004 - 2009), med mulighet for ytterligere fornyelse i direkte forlengelse av den første perioden. Programmets definerte slutt var 1. juli 2014. Den enkelte bedrift søkte om å bli godkjent deltaker i programmet, og det ble inngått avtale direkte mellom NVE, som forvaltet programmet, og den enkelte bedrift. ”Avtalen slik den var utformet med formålet å fremme effektiv anvendelse av energi i energiintensiv industri” er vist i vedlegg.

Det ble også laget et vedlegg til ”Avtale om å fremme effektiv anvendelse av energi i energiintensiv industri”.

Videre ble det laget en veiledning til utfylling av selve søknadsskjemaet ved søknad til PFE – ”Program om å fremme effektiv anvendelse av energi i energiintensiv industri".

Den enkelte bedrift i treforedlingsindustrien ville, gitt at den oppfyllte ett av søkerkriteriene (se avtalen), oppnå avgiftsfritak fra det månedsskifte som fulgte etter den dag søknaden ble mottatt hos NVE.
For å bli godkjent måtte bedriften oppfylle krav til energiintensivitet og benytte el i tilvirkningsprosessen. Bedriften måtte i hovedsak forplikte seg til følgende:

Innen 2 år etter godkjenning:

  • Etablere et godkjent standardisert energiledelsessystem 
  • Gjennomføre analyser og identifisere el-reduserende tiltak

 

Innen 5 år etter godkjenning:

  • Ha gjennomført de identifiserte el-besparende tiltak

 

NVE hadde utarbeidet et eget web basert søknadsskjema. For å få tilgang til søknadsskjemaet måtte bedriften bli registrert hos NVE og få et eget passord.

Følgende informasjon måtte fremlegges for å kunne søke om deltakelse i programmet:

  • Bedriftens organisasjons nr.
  • Navn på ansvarlig leder for søkerbedriften
  • Kontaktperson for søknaden hos søkerbedriften

 

De identifiserte tiltakene skulle medføre el-besparelser som minst motsvarte den besparelse bedriften ville ha oppnådd som følge av betalt el-avgift. Samtidig måtte bedriften gjennomføre alle tiltak med tilbakebetalingstid kortere enn 3 år.

Det var videre en forutsetning at bedriften dokumenterte at den var energiintensiv gjennom hele femårsperioden, og at energiledelsessystemet ble opprettholdt i hele programperioden. Brudd på forpliktelsene medførte krav om at el-avgiften skal etterbetales for hele programperioden.

Bedriften kunne ikke motta annen offentlig støtte til de tiltak og forpliktelser som følger av programmet.

For mer informasjon kontakt:
Seniorrådgiver Knut Knutsen, tlf. 22 95 92 33 (knk@nve.no)