Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Anlegg for romoppvarming, anlegg for rom- og tappevannoppvarming inkludert pakkeløsninger

EU har etablert krav til miljøvennlig utforming og energimerking for anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, slik som gass- eller oljefyrte kjeler, elektrokjeler og varmepumper. Kravene til energimerking omfatter også pakkeløsninger med anlegg til romoppvarming eller anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming og temperaturregulatorer, solvarmeinnretninger og/eller supplerende varmeforsyningsanlegg.

Det er anslått at forordningene for anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming vil gi årlige energibesparelser på 528 TWh i 2020. Til sammenligning ligger den samlede nåværende norske strømproduksjonen på rundt 130 TWh.

Forordningenes fulle tittel

Commission Regulation (EU) No 813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for space heaters and combination heaters.

Commission Delegated Regulation (EU) No 811/2013 of 18 February 2013 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the energy labelling of space heaters, combination heaters, packages of space heater, temperature control and solar device and packages of combination heater, temperature control and solar device.

Økodesignforordningen stiller krav med hensyn til følgende

Anlegg til romoppvarming:

 • Sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming
 • Energieffektivitet ved vannvarming for anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming
 • Lydeffektnivå for anlegg til romoppvarming med varmepumpe og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming
 • Utslipp av NOx for anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming som bruker fossilt brensel
 • Informasjon skal gis i bruksanvisningen og på nettsteder
 • Informasjon i den tekniske dokumentasjonen

Forordningen omfatter anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming med en nominell nytteeffekt ≤ 400 kW.

Krav til energimerking

Ordningen med energimerking gjelder for:

 • Anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming med en nominell  nytteeffekt til og med 70 kW som bruker elektrisitet (inkludert varmepumper), olje eller gass til å generere varmen.
 • Pakker som består av anlegg til romoppvarming eller anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming med en nominell nytteeffekt (varmekapasitet) ≤ 70 kW og temperaturregulatorer, solvarmeinnretninger og/eller supplerende varmeforsyningsanlegg.

Energietiketten og medfølgende produktdatablad må foreligge i både trykte og elektroniske versjoner. Den trykte etiketten må være godt synlig på produktene på salgsstedet. Ved salg via internett, må produktenes energietikett og produktdatablad vises på skjermen i nærhet av prisen.

Når installatøren opptrer som forhandler, kan ikke sluttbrukeren forvente å se produktene utstilt. I dette tilfellet gir det ingen mening å plassere den trykte etiketten på produktet. Forhandleren må likevel gi sluttbrukeren informasjon om energiklasse og andre spesifikke parametere.

Eksempler på energimerkeetiketter for ulike anlegg.

Anlegg til romoppvarming

Eksempel på energietikett for anlegg til romoppvarming med varmepumpe

Tersklene for energimerking gjelder for alle anlegg til romoppvarming uansett om de bruker elektrisitet, olje eller gass til å generere varmen. Anlegg til romoppvarming som bruker elektrisitet direkte, vil typisk oppnå energiklasse E eller F, mens anlegg til romoppvarming med varmepumpe kan oppnå energiklasse A+ opp til A++.

Etiketten viser:

 • energieffektivitetsklassen til anlegget til romoppvarming  
 • lydeffektnivået inne i huset
 • lydeffektnivået utenfor huset (for anlegg til romoppvarming med varmepumpe når relevant)
 • nominell nytteeffekt i kW
 • For anlegg til romoppvarming med varmepumpe, blir energieffektivitetsklassen vist for to ulike anvendelser:
 • Middeltemperatur
 • Varmesystem med lavtemperaturvarmepumper

Videre blir den nominelle nytteeffekten i kW vist for de to anvendelsene og for tre ulike klimaer (se indikative temperatursoner på kartet).

Anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming

Eksempel på energietikett for anlegg til romoppvarming med varmepumpe

I tillegg til informasjonen på etiketten for anlegget til romoppvarming, viser etiketten for anlegget til kombinert rom- og tappevannoppvarming:

 • energieffektivitetsklassen til vannoppvarmingsfunksjonen
 • den angitte forbruksprofilen
 • mulighet for drift i perioder med lav belastning

Pakker som består av anlegg til romoppvarming eller anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming og temperaturregulator, solvarmeinnretning osv.

Eksempel på energietikett for pakker med anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming og temperaturregulator, solvarmeinnretning, supplerende varmeanlegg osv.

Etiketten viser:

 • energieffektivitetsklassen for romoppvarming for det frittstående produktet
 • energieffektivitetsklassen for vannoppvarmingsfunksjonen for det frittstående produktet
 • den angitte forbruksprofilen
 • avmerkingsboks for solvarmeinnretning
 • avmerkingsboks for varmtvannsbeholder
 • avmerkingsboks for temperaturregulator
 • avmerkingsboks for supplerende varmeanlegg
 • energieffektivitetsklassen for romoppvarming for hele pakkeløsningen
 • for anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming vises også energieffektivitetsklassen for vannoppvarmingsfunksjonen for hele pakken

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 813/2013, engelsk / norsk (uo) (Ø)
Forordning 811/2013, engelsk / norsk (uo) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Retningslinjer fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har publisert retningslinjer som oppsummerer kravene og gir svar på spørsmålene som oftest blir stilt på dette produktområdet (FAQ).

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning
engelsk /

Anlegg til romoppvarming med gass- eller oljefyrt kjel, anlegg til kombinert rom- og tappevannsoppvarming med kjel og kraftvarmeanlegg til romoppvarming
engelsk /

Pakker med produkter for romoppvarming
engelsk /

Varmepumper og elektrokjeler, herunder anlegg til kombinert rom- og tappevannsoppvarming
engelsk /

Brosjyrer

To brosjyrer beskriver hvilken informasjon som må gis til sluttbrukeren om produktene som faller inn under virkeområdet:

- Slik overholder du de nye opplysningskravene når du selger varmeanlegg

- Slik overholder du lovkravene når du leverer inn et tilbud på et varmeanlegg

Brosjyre

Brosjyre med forklaring av ikonene på energietiketter for varmeanlegg

- Hvordan skal energietikettene leses?