Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Anlegg til romoppvarming, anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming og pakker - spesifikke krav

Direktivene om økodesign og energimerking definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivene og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet)
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, energiforbruk, energieffektivitetsindeks, beregninger, testrapporter og henvisninger til teststandarder, osv. (jf. § 9 i den norske energimerkeforskriften for produkter og vedlegg V til forordningen for energimerking 811/2013).
  • Med hensyn til samsvarserklæringen, må den tekniske dokumentasjonen også inneholde parameterne som er skissert i vedlegg II punkt 5 til økodesignforordningen 813/2013.
 • Energietikett levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 811/2013).
 • Produktdatablad levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 811/2013).
 • Elektroniske versjoner av etiketten og produktdatabladet som er gjort tilgjengelig for forhandlere (jf. artikkel 9 i endring av forordning om energimerking 518/2014).

Ansvar pålagt forhandlere

 • Vise etiketten ordentlig, på en synlig og leselig måte på produktet på salgsstedet (jf. § 9 og 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Forsyne produktet med produktdatabladet når det blir solgt til en sluttbruker (jf. § 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Reklame som inneholder pris eller teknisk informasjon, må også ta med energiklassen til produktet (jf. § 7 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Nettsalg osv., der sluttbrukeren ikke ser produktet utstilt, krever at energietiketten og produktdatabladet blir vist på skjermen i nærheten av prisen på produktet (jf. artikkel 4 og vedlegg IV til forordningen når det gjelder merking av energirelaterte produkter på internett 518/2014).
   • Energietiketten og produktdatabladet kan vises ved hjelp av nestet skjermvisning, som inkluderer en lenke til etiketten eller databladet. I så fall gjelder disse retningslinjene:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til etiketten, må ha ett av de to formatene nedenfor:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til produktdatabladet, må klart angi: «Produktdatablad»

Det er også forhandlerens ansvar å vise energietiketten og produktdatabladet behørlig utfylt for en pakke med varmtvannsbereder og solvarmeinnretning  (jf. artikkel 4 i forordningen om energimerking 811/2013). 

 

Ansvar pålagt installatører:

Når installatøren opptrer som forhandler, kan ikke sluttbrukeren forvente å se produktene utstilt. I dette tilfellet må installatøren likevel forsyne sluttbrukeren med spesifikk informasjon i en spesifikk rekkefølge (jf. vedlegg VI til forordningen om energimerking 811/2013).

To brosjyrer fra det danske energibyrået (Energistyrelsen) beskriver hvilken informasjon som må gis til sluttbrukeren om produktene som faller inn under virkeområdet: 
- Slik overholder du de nye opplysningskravene når du selger varmeanlegg
- Slik overholder du lovkravene når du leverer inn et tilbud på et varmeanlegg
Se lenker til brosjyrene i høyremenyen.

Produkter som er dekket av kravene

Kravene til miljøvennlig utforming og energimerking omfatter anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, slik som kjeler til fyring med elektrisitet og fossilt brensel, varmepumper og kraftvarmeanlegg til romoppvarming. Et anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming er et anlegg til romoppvarming som også kan produsere varmt drikkevann eller sanitærvann.
I tillegg er det satt krav til energimerking for pakker med anlegg til romoppvarming eller anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming med temperaturregulator og/eller solvarmeinnretning

Produkter som ikke er omfattet av kravene

Et annet sett med forordninger, kommisjonsforordning (EU) nr. 814/2013 og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 812/2013, omfatter varmtvannsbeholdere, varmtvannsberedere  og pakker med varmtvannsberedere i kombinasjon med en solvarmeinnretning og/eller varmtvannsbeholder. Implementeringen av disse forordningene foregår parallelt med dem for anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, og bestemmelsene er til en viss grad like.

Krav til økodesign

Kravene til miljøvennlig utforming blir implementert som følger:

Krav til energimerking

Etiketten for anlegg til romoppvarming blir introdusert i to trinn i henhold til tidsplanen nedenfor. Fra 26. september 2015 kreves det en energietikett med energiklasser fra A++  til G, og fra 26. september 2019 kreves det en etikett med energiklasser fra A+++ til D.

Etiketten for anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming vil også bli introdusert i to trinn. Energiklassene for romoppvarming følger etikettene for anlegg til romoppvarming. Fra 26. september 2015 vil energiklassene for vannoppvarming gå fra A til G, og fra 26. september 2019 fra A+ til F.

Energietiketten for pakker går fra energiklasse A+++ til G, og kreves fra 26. september 2015.

Energietikettene bruker en rekke ikoner for å beskrive de ulike funksjonalitetene eller driftsmulighetene. En brosjyre beskriver betydningen av ikonene på energietikettene:

- Hvordan skal energietikettene leses?
Se lenke til brosjyren i høyremenyen

Fra og med 1. januar 2014: 

Energieffektivitetsklasser på etiketten: A+ til F

Fra og med 1. januar 2017: 

Energieffektivitetsklasser på etiketten: A++ til E

Fra og med 1. januar 2020: 

Energieffektivitetsklasser på etiketten: A+++ til D

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 813/2013, engelsk / norsk (uo) (Ø)
Forordning 811/2013, engelsk / norsk (uo) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Retningslinjer fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har publisert retningslinjer som oppsummerer kravene og gir svar på spørsmålene som oftest blir stilt på dette produktområdet (FAQ).

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning
engelsk /

Anlegg til romoppvarming med gass- eller oljefyrt kjel, anlegg til kombinert rom- og tappevannsoppvarming med kjel og kraftvarmeanlegg til romoppvarming
engelsk /

Pakker med produkter for romoppvarming
engelsk /

Varmepumper og elektrokjeler, herunder anlegg til kombinert rom- og tappevannsoppvarming
engelsk /

Standarder og overgangsmetoder for målinger og beregning

Europakommisjonen har publisert en såkalt kommunikasjonsmeddelelse med metoder for måling og beregning for produktene som faller inn under virkeområdet (2014/C 207/02)

Brosjyrer

To brosjyrer beskriver hvilken informasjon som må gis til sluttbrukeren om produktene som faller inn under virkeområdet:

- Slik overholder du de nye opplysningskravene når du selger varmeanlegg

- Slik overholder du lovkravene når du leverer inn et tilbud på et varmeanlegg

Brosjyre

Brosjyre med forklaring av ikonene på energietiketter for varmeanlegg

- Hvordan skal energietikettene leses?