Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 17.12.2015 , sist oppdatert 05.03.2019

Datamaskiner og datatjenere (servere) - spesifikke krav

Økodesigndirektivet definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivet og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet).
 • Teknisk dokumentasjon som skal inneholde produkttype og -kategori, årlig energiforbruk, interne og eksterne energieffektivitetsindekser, effektforbruk i inaktiv tilstand, hviletilstand og avslått tilstand, testrapporter, henvisninger til teststandarder, osv. (jf. § 27 i den norske økodesignforskriften og vedlegg II punkt 7 til forordning 617/2013).

Produkter som ikke tilfredsstiller kravene kan ikke CE-merkes,  og er ikke lovlig omsatt i EU eller EØS.

Produkter som er dekket av kravene

Kravene gjelder datamaskiner og datatjenere som kan drives direkte fra vekselstrøm på nettet, samt datamaskiner og datatjenere som er drevet via en ekstern eller intern strømkilde.

Forordningen omfatter følgende produkter:

 • Stasjonære datamaskiner
 • Stasjonære datamaskiner med integrert skjerm
 • Bærbare datamaskiner (inkludert nettbrett, datamaskiner med elektronisk penn og mobile tynnklienter)
 • Stasjonære tynnklienter
 • Arbeidsstasjoner
 • Mobile arbeidsstasjoner
 • Små tjenere

Produkter som ikke omfattes av forordningen

 • Bladsystemer og komponenter
 • Utstyr som fungerer som tjener
 • Flernode-tjenere
 • Datatjenere med mer enn fire prosessorsokler
 • Spillkonsoller
 • Dokkingstasjoner

Se nærmere definisjoner i artikkel 1 i forordning 617/2013.

Krav til økodesign

Maksimalt tillatt samlet årlig energiforbruk (ETEC)

Datamaskiner og bærbare datamaskiner må oppfylle kravene. ETEC blir beregnet  ved hjelp av effektforbruket i avslått tilstand, hviletilstand og inaktiv tilstand, og timer i et år som datamaskinen er i den tilstanden. Bruksprofilen varierer mellom typene datamaskiner som er definert i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 617/2013. Tillatt ETEC er høyere for stasjonære datamaskiner enn for bærbare datamaskiner. Den avhenger også i høy grad av kategorien til datamaskinen (A til D) og kapasitetsjusteringer. Kravene blir skjerpet fra januar 2016 for stasjonære datamaskiner, bærbare  datamaskiner og separate grafikkort.

Krav til hviletilstand og avslått tilstand

Kravene til stasjonære datamaskiner og bærbare datamaskiner omfatter:

 • Hviletilstand
 • Maksimalt tillatt effektforbruk i hviletilstand og avslått tilstand
 • Det er tillatt med høyere energiforbruk for stasjonære datamaskiner enn for bærbare datamaskiner
 • Det er tillatt med høyere energiforbruk for datamaskiner med WOL  («Wake on Lan») i hviletilstand eller avslått tilstand.

Lavstrømtilstander og strømsparingsfunksjon

Kravene til stasjonære datamaskiner og bærbare datamaskiner omfatter:

 • Strømsparingsfunksjon som gjør at datamaskinen automatisk går over til laveste effektforbruk når datamaskinen ikke utfører en hovedfunksjon
 • En «laveste effekttilstand» med effektforbruk ≤ 0.50 W (1.0 W for informasjons- eller statusvindu)
 • Reduksjon i hastighet på eventuelle aktive Ethernet-nettverksforbindelser med 1 Gigabit per sekund (Gb/s) ved overgang til hviletilstand eller avslått tilstand med WOL-modus
 • Maksimal oppvåkningstid på 5 sekunder fra hviletilstand til full anvendbarhet
 • Standard hviletilstand for skjerm er satt til å aktiveres når brukeren har vært inaktiv i 10 minutter
 • Standard hviletilstand for systemet er satt til å aktiveres når brukeren har vært inaktiv i 30 minutter
 • Evne til å aktivere og deaktivere WOL-funksjoner for hviletilstand og avslått tilstand (hvis WOL-funksjonen er tilgjengelig og støttes)
 • Mulighet for at brukerne på en enkel måte kan aktivere og deaktivere eventuelle trådløse nettverkstilkoblinger, og en klar indikasjon med et symbol, lys eller tilsvarende, når trådløse nettverkstilkoblinger har blitt aktivert eller deaktivert.

Den interne strømkildens virkningsgrad

Stasjonære datamaskiner, stasjonære tynnklienter, arbeidsstasjoner, små tjenere og datatjenere må oppfylle kravene til den interne strømkildens virkningsgrad og effektfaktor (PF).

Kravene avhenger av typen strømkilde og for single-output (AC-DC) strømforsyninger for datatjenere med nominell effekt.

 

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 617/2013, engelsk / norsk (Ø)

Retningslinjer fra Europakommisjonen

EU-kommisjonen har publisert et sett med Retningslinjer for kravene til miljøvennlig utforming for datamaskiner og datatjenere

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning engelsk /

Datamaskiner og datatjenere engelsk /