Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Definisjoner knyttet til ansvarsroller

Den ansvarlige er i hovedsak produsenten eller dennes representant i EØS

Den ansvarlige er definert i økodesignforskriften § 4 hvor det står at: ansvaret for at et energirelatert produkt er i samsvar med bestemmelser fastsatt i eller i medhold av forskriften påhviler produsenten av det energirelaterte produktet eller deres representant.

I energimerkeforskriften for produkter er produsenten eller deres representant definert som leverandør.

En produsent er den fysiske eller juridiske person som produserer de aktuelle produktene.

En representant er enhver fysisk eller juridisk person som er etablert innenfor EØS, og som har fått skriftlig mandat fra produsenten til i deres navn å oppfylle alle eller deler av de aktuelle forpliktelsene og formalitetene.

For videre hjelp til tolkning av EU regelverket så henvises det til THE BLUE GUIDE.

Importør blir ansvarlig dersom produsenten ikke er etablert innenfor EØS

Dersom produsenten ikke er etablert innenfor EØS, og det ikke finnes noen representant, påhviler ansvaret importøren av det energirelaterte produktet.

En importør er definert som enhver fysisk eller juridisk person som er etablert innenfor EØS, som bringer et produkt fra et tredjeland i omsetning på EØS-markedet som ledd i sin næringsvirksomhet (...)

Dersom verken produsenten, produsentens representant eller importøren er etablert innenfor EØS, anses enhver fysisk eller juridisk person som bringer produktet i omsetning på EØS-markedet eller tar det i bruk innenfor EØS som ledd i sin næringsvirksomhet

Se forklaring av disse begrepene i boksen til høyre.

Leverandør

I energimerkeforskriften for produkter er produsenten eller dennes representant definert som leverandør.

Se mer om dette i den øverste boksen. 

Forhandler

Forhandler er ifølge energimerkeforskiften for produkter § 3 en detaljhandler eller annen fysisk eller juridisk person som selger, inkludert på avbetaling, leier ut eller stiller ut produkter som er ment for sluttbrukere.

Forhandleren har krav til å fremvise produktinformasjon til sluttbrukere.

Installatør eller entreprenør

Dersom du som installatør eller entreprenør setter sammen pakker av produkter selv og selger dem til sluttbruker, vil du overta ansvaret for energimerking til leverandør eller forhandler.

Dette gjelder i særlig grad for anlegg for rom- og/eller tappevannsoppvarming.
Se mer om dette på siden "Produktområdet oppvarming, ventilasjon og inneklima".
Se også "Produkter som integreres i et annet produkt" i høyre kolonne

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Hva betyr egentlig bringe i omsetning og ta i bruk?

Bringe i omsetning er definert i økodesignforskriften § 3 punkt 3: å gjøre et produkt tilgjengelig for første gang på EØS-markedet med henblikk på distribusjon eller anvendelse innenfor EØS enten mot betaling eller gratis og uansett salgsmetode.
 - Dette gjelder for hvert produkt, og ikke en viss produktmodell. Dette betyr at dersom to produkter innen samme produktserie er brakt i omsetning henholdsvis før og etter at kravene trådde i kraft, vil den første produktet kunne være tillatt, mens det neste ikke er tillatt. Det er derfor viktig å være oppmerksom på tidspunktet for kravenes ikrafttredelse.

Ta i bruk er definert i økodesignforskriften § 3 punkt 4: en sluttbrukers første anvendelse innenfor EØS av et energirelatert produkt i tråd med produktets formål.
 - Et produkt vil aldri omfattes av begge definisjoner. Ta i bruk gjelder bare produkter som aldri når markedet innen de installeres hos sluttbruker.

Produkter som integreres i et annet produkt
Dersom du integrerer et produkt (komponent) i et annet produkt (sluttprodukt) har du ansvar for å påse at sluttproduktet er i tråd med gjeldende regelverk. Dette gjelder om du har produsert produktet selv, eller brakt det i omsetning under ditt eget navn eller varemerke.