Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Fjernsyn - spesifikke krav

Direktivene om økodesign og energimerking definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivene og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet)
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, energiforbruk, energieffektivitetsindeks, beregninger, testrapporter og henvisninger til teststandarder, osv. (jf. § 9 i den norske energimerkeforskriften for produkter og vedlegg V til forordningen for energimerking 1062/2010).
  • Med hensyn til samsvarserklæringen, må den tekniske dokumentasjonen også inneholde elementene som er skissert i del 5, punkt 1 i vedlegg I til økodesignforordningen 642/2014.
  • Den tekniske dokumentasjonen må også inneholde elementer av nettverkshviletilstand som er skissert i endringen av forordning 801/2013
 • Energietikett levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 1062/2010).
 • Produktdatablad levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 1062/2010).
 • Elektroniske versjoner av etiketten og produktdatabladet som er gjort tilgjengelig for forhandlere (jf. artikkel 4 og vedlegg IV til forordningen når det gjelder merking av energirelaterte produkter på internett 518/2014).

Ansvar pålagt forhandlere

 • Vise etiketten ordentlig, på en synlig og leselig måte på produktet på salgsstedet (jf. § 9 og 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Forsyne produktet med produktdatabladet når det blir solgt til en sluttbruker (jf. § 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Reklame som inneholder pris eller teknisk informasjon, må også ta med energiklassen til produktet (jf. § 7 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Nettsalg osv., der sluttbrukeren ikke ser produktet utstilt, krever at energietiketten og produktdatabladet blir vist på skjermen i nærheten av prisen på produktet (jf. artikkel 4 og vedlegg IV til forordningen når det gjelder merking av energirelaterte produkter på internett 518/2014).
   • Energietiketten og produktdatabladet kan vises ved hjelp av nestet skjermvisning, som inkluderer en lenke til etiketten eller databladet. I så fall gjelder disse retningslinjene:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til etiketten, må ha ett av de to formatene nedenfor:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til produktdatabladet, må klart angi: «Produktdatablad»

Produkter som er dekket av kravene

Forordningene om økodesign og energimerking omfatter alle fjernsyn uavhengig av skjermteknologi; dette omfatter fjernsynsskjermer, fjernsynsapparater og nettverksfjernsyn.

Et fjernsynsapparat kan bestå av en skjerm, og én eller flere tunere/mottakere og tilleggsfunksjoner for datalagring og opptaker osv. – enten integrert, eller i én eller flere separate enheter. En fjernsynsskjerm viser et videosignal fra ulike kilder på en integrert skjerm.

Et nettverksfjernsyn er et fjernsyn som kan kobles til et nettverk, og som har én eller flere nettverksporter. Et nettverksfjernsyn med HiNA-funksjon er et fjernsyn som har funksjoner som ruter, nettverksbryter, tilgangspunkter for trådløst nettverk, eller en kombinasjon av disse.

Produkter som faller utenfor virkeområdet

Forordningen gjør ingen spesielle unntak for noen typer fjernsyn. Så lenge produktet passer til beskrivelsen av produktene som faller innenfor virkeområdet, omfattes det av forordningen.

Krav til økodesign

Krav til effektforbruk i påslått tilstand for fjernsyn

Følgende apparater må ikke overskride følgende grenser for effektforbruk i påslått tilstand:

 • Fjernsynsapparater: 16 W + A · 3.4579 W/dm2
 • Fjernsynsskjermer: 12 W + A · 3.4579 W/dm2 

Krav til effektforbruk i hviletilstand og avslått tilstand for fjernsyn

 • Effektforbruk i hviletilstand må ikke overstige 0,5 W, eller 1,00 W med statusvindu.
 • Effektforbruk i avslått tilstand må ikke overstige 0,3 W eller 0,5 W med synlig av-knapp som setter fjernsynet i en tilstand som ikke bruker mer enn 0,01 W.

Krav til effektforbruk i nettverkshviletilstand for nettverksfjernsyn

Fra og med 1. januar 2015:

 • Fjernsyn uten HiNA-funksjonalitet: 12,00 W
 • Fjernsyn med HiNA-funksjonalitet: 6,00 W

Fra og med 1. januar 2017:

 • Fjernsyn uten HiNA-funksjonalitet: 8,00 W
 • Fjernsyn med HiNA-funksjonalitet: 3,00 W

Fra og med 1. januar 2019:

 • Fjernsyn uten HiNA-funksjonalitet: 2,00 W
 • Fjernsyn med HiNA-funksjonalitet: 3,00 W

Ytterligere krav for fjernsyn

 • Etter ikke mer enn 4 timer i påslått tilstand, må fjernsynet automatisk settes i hviletilstand, avslått tilstand eller nettverkshviletilstand, eller en annen tilstand med liknende betingelser.
 • Fjernsyn må ha mulighet for å deaktivere trådløse nettverkstilkoblinger.
 • Spissverdiforholdet for luminans ved påslått tilstand eller ved bruk av innstillingen til hjemmebruk må ikke være mindre enn 65 % av den høyeste luminansverdien for fjernsynets mest lyssterke innstilling.

Krav til energimerking

Fjernsyn har energietiketter med en skala med energieffektivitetsklasser fra A+ til F. Skalaen vil bli justert de kommende årene slik at den også omfatter A++ and A+++.

Fra og med 1. januar 2014: 

Energieffektivitetsklasser på etiketten: A+ til F

Fra og med 1. januar 2017: 

Energieffektivitetsklasser på etiketten: A++ til E

Fra og med 1. januar 2020: 

Energieffektivitetsklasser på etiketten: A+++ til D

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 642/2009, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 1062/2010, engelsk / norsk (uo) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Retningslinjer fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har publisert en produsentveiledning for fjernsyn som beskriver hovedelementene i forordningene om økodesign og energimerking.

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk

Fjernsyn - engelsk /