Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 23.06.2017

Generelle krav

Denne siden gir en veiledning til hvilke generelle plikter som følger av økodesign- og/eller energimerkeregelverket.

Pliktene er knyttet til hvilken rolle du har, f.eks om du er produsent, importør, forhandler eller installatør. For mer informasjon om rollene, se boksen "Definisjoner knyttet til rollene". 

For detaljert informasjon om hvilke plikter som gjelder for hvert enkelt produkt, se egne NVEs produktsider.

Produktet skal være i samsvar med produktspesifikke regler

Produktene må blant annet oppfylle minimumskrav til energieffektivitet, og oftest også andre krav, som krav til vannforbruk, utslipp, støy,  funksjonsegenskaper,  strømstyring etc. 

De produktspesifikke reglene er satt gjennom egne forordninger. Forordningene ligger som vedlegg til henholdsvis økodesign- og energimerkeforskriftene. Se forskriftenes kapittel 3. 

Se også spesifikk informasjon om produktene på egne produktsider.

CE-merke

Kravene til den grafiske utformingen av CE-merket er beskrevet i økodesignforskriften § 6.

Merket skal være minst 5 millimeter høyt. CE-merket skal være godt synlig, lesbart og det skal vanskelig kunne fjernes. CE-merket skal påføres selve produktet eller merkeplaten. Dersom dette ikke er mulig, skal det påføres emballasjen eller følgedokumentene.

Dersom et produkt er umerket, bærer et galt utformet merke eller urettmessig bærer CE-merket, kan NVE fatte vedtak om retting og omsetningsforbud.

Produktet må også oppfylle kravene i annet regelverk innen helse, miljø og sikkerhet for å kunne ha et CE-merket.

Samsvarserklæring

Kravene til samsvarserklæring er beskrevet i økodesignforskriften § 7.

Den ansvarlige skal gjennom samsvarserklæringen sikre at produktet oppfyller alle produktspesifikke bestemmelser, og henvise til disse. I tillegg skal erklæringen inneholde identifikasjon og kontaktinformasjon til den ansvarlige, og beskrivelse av modellen. Dersom det er relevant, skal beskrivelsen også inneholde referanser til harmoniserte standarder og andre tekniske standarder og spesifikasjoner, samt henvisning til annet regelverk som omfatter CE-merking.

Det er den ansvarlige som skal erklære samsvar. Dette kan ikke overlates til testinstitutt eller andre.

Den ansvarlige skal oppbevare alle utstedte samsvarserklæringer i 10 år etter fremstillingen av det siste produkt som samsvarserklæringen gjelder.

Se mer om standarder hos Norsk Standard

Se eksempel på utfylt samsvarserklæring (CE-erklæring på dansk) på Energistyrelsens nettsider

Samsvarsvurdering

Kravene til samsvarsvurdering er beskrevet i økodesignforskriften § 8.

Samsvarsvurderingen skal utføres i henhold til én av de to prosedyrene som beskrives i økodesigndirektivets vedlegg IV om rutiner for internkontroll eller V om rutiner for kvalitetsledelse.

Det er også bestemmelser om hvordan vurderingen skal utføres i de produktspesifikke reglene (forordningene).

Den ansvarlige skal oppbevare alle relevante dokumenter om den gjennomførte samsvarsvurdering i 10 år etter fremstillingen av det siste produkt som samsvarsvurderingen gjelder.

Teknisk dokumentasjon

Før du bringer et energirelatert produkt i omsetning i EU/EØS må du utarbeide teknisk dokumentasjon som viser at produktet er i samsvar med økodesign- og /eller energimerkeforordningene.

Den tekniske dokumentasjonen må være tilstrekkelig til å vise at angitte verdier og andre opplysninger, blant annet energietikettens og databladets opplysninger, gitt for produktet er riktige, og at minstekravene i økodesignforordningene er oppfylt.

Dokumentasjonen skal blant annet beskrive egenskaper og testmålinger/beregninger.

NVE kan kreve å få utlevert teknisk dokumentasjon med en frist på ti dager etter anmodning om utlevering.

Se hva som ikke er godkjent som teknisk dokumentasjon i høyre kolonne. 
Se også mer om teknisk dokumentasjon her (pdf)

Kravene til teknisk dokumentasjon er beskrevet i energimerkeforskriften § 9 og i økodesigndirektivets vedlegg IV, samt i vedleggene til direktivets underliggende produktspesifikke reglene.

Energietikett

Energietikett er det merket som skal følge produktene, og som skal orientere forbrukerne om energiklasse og andre egenskaper ved produktet.  

Ansvaret for å lage etiketten ligger på leverandør. Se mer i energimerkeforskriften § 9.

Ansvaret for å vise etiketten på salgsstedet påhviler forhandler. Se mer i forskriften § 10.

Produktdatablad

Et datablad er et standardisert skjema med opplysninger om et produkt. Innholdet i databladet er definert i de respektive energimerkeforordningene.

Ansvaret for å lage produktdatabladet påhviler leverandør.

Forhandler har ansvaret for å forsyne produktet med produktdatabladet når det blir solgt til en sluttbruker.

Opplysninger på nettside

For produkter som tilbys for salg, leie eller avbetaling via internett, må produktenes energietikett og produktdatablad vises på skjermen i nærhet av prisen. Energietiketten og databladet må være store nok til å være synlig og leselig.

Energietiketten  og produktdatabladet kan vises ved hjelp av nestet skjermvisning, som inkluderer en lenke til etiketten eller databladet.
I så fall gjelder disse retningslinjene:
Bildet som brukes til å få tilgang til etiketten må vise en energimerkepil som vist nedenfor (pekende mot høyre eller mot venstre).

 

Bildet som brukes til å få tilgang til produktdatabladet må klart angi "Produktdatablad". 

Ansvaret for dette ligger på forhandlerne.

Reglene er å finne i de produktspesifikke forordningene og forordning 518/2014, som alle er inntatt i energimerkeforskriften for produkter.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Følgende dokumenter er ikke relevante som en del av den tekniske dokumentasjonen!

 - Rapporter og sertifikater om RoHS, EMC, LVD, ISO 9001 eller liknende kvalitetssystemer

 - Bekreftelser fra tredjeparter om at produktet ditt er i samsvar med reglene er ikke tilstrekkelig dokumentasjon i tilsynssammenheng.

 - Brukerhåndboken er som regel heller ikke en del av den tekniske dokumentasjonen.

Noen forordninger har imidlertid krav til innholdet i brukerhåndboken. I slike tilfeller er det relevant å ta med brukerhåndboken eller en kopi av relevante sider i den tekniske dokumentasjonen.