Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Kjeler for fast brensel og pakkeløsninger - spesifikke krav

Direktivene om økodesign og energimerking definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivene og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet)
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, energiforbruk, energieffektivitetsindeks, beregninger, testrapporter og henvisninger til teststandarder, osv. (jf. § 9 i den norske energimerkeforskriften for produkter og vedlegg V til forordningen for energimerking 1187/2015).
  • Med hensyn til samsvarserklæringen, må den tekniske dokumentasjonen også inneholde parametrene som er skissert i vedleggene til økodesignforordningen 1189/2015.
 • Energietikett levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 1187/2015).
 • Produktdatablad levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 1187/2015).
 • Elektroniske versjoner av etiketten og produktdatabladet som er gjort tilgjengelig for forhandlere (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 1187/2015)

Ansvar pålagt forhandlere

 • Vise etiketten ordentlig, på en synlig og leselig måte på produktet på salgsstedet (jf. § 9 og 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Forsyne produktet med produktdatabladet når det blir solgt til en sluttbruker (jf. § 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Reklame som inneholder pris eller teknisk informasjon, må også ta med energiklassen til produktet (jf. § 7 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Nettsalg osv., der sluttbrukeren ikke ser produktet utstilt, krever at energietiketten og produktdatabladet blir vist på skjermen i nærheten av prisen på produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 1187/2015).
   • Energietiketten og produktdatabladet kan vises ved hjelp av nestet skjermvisning, som inkluderer en lenke til etiketten eller databladet. I så fall gjelder disse retningslinjene:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til etiketten, må ha ett av de to formatene nedenfor:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til produktdatabladet, må klart angi: «Produktdatablad»

I tilfeller hvor sluttbrukeren ikke kan forvente å se produktene utstilt, må forhandleren likevel forsyne sluttbrukeren med spesifikk informasjon i en spesifikk rekkefølge (jf. vedlegg VI til forordningen om energimerking 1187/2015).

Produkter som er dekket av kravene

Kjeler til fyring med tre, pellets og flis faller innenfor virkeområdet. Forordningene gjelder imidlertid også for andre kjeler for fast brensel, som koks, kull osv.

 

Produkter som er unntatt kravene

Kjeler utelukkende beregnet til fyring med biomasse som ikke stammer fra tre, er unntatt fra forordningene. Bortsett fra for lite kjente biobrensler som ikke stammer fra tre, har dette absolutt relevans for kjeler til fyring med halm.

Et annet sett med forordninger, kommisjonsforordning (EU) nr. 813/2013 og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 811/2013, omfatter anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming som bruker flytende eller gassformig fossilt brensel eller elektrisitet (inkludert varmepumper). I likhet med forordning nr. 1187/2015, omfatter nr. 811/2015 også pakker med anlegg til romoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning, og pakker med anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, temperaturregulator og solvarmeinnretning.

Krav til økodesign

Kravene til energieffektivitet  gjelder fra januar 2020.

Europakommisjonen ønsker å støtte bruk av fornybare energiressurser. Derfor favoriseres biomassefyrte kjeler på en måte som bidrar positivt til beregningen av energieffektivitetsindeksen (EEI). Biomassefyrte kjeler oppnår dermed høyere energimerkeklasser, sammenliknet med tilsvarende fossilfyrte kjeler. EEI kan nå verdier over 100, klassen A+++ kvalifiserer faktisk til en EEI-verdi over 150. EEI må ikke forveksles med kjelens effektivitet, som uttrykkes i prosent og ligger under 100 %.

Krav til energimerking

Kravene til energimerking  gjelder fra januar 2017.

Fra og med 1. januar 2014: 

Energieffektivitetsklasser på etiketten: A+ til F

Fra og med 1. januar 2017: 

Energieffektivitetsklasser på etiketten: A++ til E

Fra og med 1. januar 2020: 

Energieffektivitetsklasser på etiketten: A+++ til D

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 2015/1189, engelsk / norsk (uo) (Ø) 
Forordning 2015/1187, engelsk / norsk (uo) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /