Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Kjøle- og fryseapparater - spesifikke krav

Direktivene om økodesign og energimerking definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivene og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet)
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, energiforbruk, energieffektivitetsindeks, beregninger, testrapporter og henvisninger til teststandarder, osv. (jf. § 9 i den norske energimerkeforskriften for produkter og vedlegg V til forordningen for energimerking 1060/2010).
  • Med hensyn til samsvarserklæringen, må den tekniske dokumentasjonen også inneholde en kopi av produktinformasjonen som er gitt i henhold til vedlegg III punkt 2, og beregningene skissert i vedlegg IV til økodesignforordning 643/2009.
 • Energietikett levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 1060/2010).
 • Produktdatablad levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 1060/2010).
 • Elektroniske versjoner av etiketten og produktdatabladet som er gjort tilgjengelig for forhandlere (jf. artikkel 2 og vedlegg II til forordningen når det gjelder merking av energirelaterte produkter på internett 518/2014)

Ansvar pålagt forhandlere

 • Vise etiketten ordentlig, på en synlig og leselig måte på produktet på salgsstedet (jf. § 9 og 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Forsyne produktet med produktdatabladet når det blir solgt til en sluttbruker (jf. § 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Reklame som inneholder pris eller teknisk informasjon, må også ta med energiklassen til produktet (jf. § 7 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Nettsalg osv., der sluttbrukeren ikke ser produktet utstilt, krever at energietiketten og produktdatabladet blir vist på skjermen i nærheten av prisen på produktet (jf. artikkel 3 og vedlegg III til forordningen når det gjelder merking av energirelaterte produkter på internett 518/2104).
   • Energietiketten og produktdatabladet kan vises ved hjelp av nestet skjermvisning, som inkluderer en lenke til etiketten eller databladet. I så fall gjelder disse retningslinjene:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til etiketten, må ha ett av de to formatene nedenfor:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til produktdatabladet, må klart angi: «Produktdatablad»

Produkter som er dekket av kravene

Denne forordningen får anvendelse på nettdrevne kjøle- og fryseapparater til husholdningsbruk,
herunder apparater som selges til annen bruk enn husholdningsbruk eller til kjøling av andre artikler enn næringsmidler. Den får også anvendelse på nettdrevne kjøle- og fryseapparater til husholdningsbruk som kan drives med batteri.

Vinskap og enkelte kombinasjoner av kjøle- og fryseapparater uten kompressor faller innenfor virkeområdet. Disse kategoriene er imidlertid unntatt fra kravene til energieffektivitet i økodesignforordningen.

Produkter som er unntatt kravene

Denne forordningen får ikke anvendelse på:

 • kjøle- og fryseapparater som hovedsakelig drives av andre energikilder enn elektrisitet, for eksempel flytende petroleumsgass (LPG), parafin og biodrivstoff
 • batteridrevne kjøle- og fryseapparater som kan koples til strømnettet med en AC/DC-omformer,
  som kjøpes separat
 • apparater hvis hovedfunksjon ikke er oppbevaring av næringsmidler ved kjøling, for eksempel
  frittstående maskiner for produksjon og oppbevaring av is, eller automater for kjølte drikker.

Krav til økodesign

Økodesignkravene ble innført i fire trinn. Det siste trinnet ble gjennomført 1. juli 2015.

 

Krav til energimerking

Energietikettene ble innført i to trinn. Det siste trinnet ble gjennomført 1. juli 2014.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 643/2009, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 1060/2010, engelsk / norsk (uo) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Retningslinjer fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har publisert en produsentveiledning for fjernsyn som beskriver hovedelementene i forordningene om økodesign og energimerking.

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Kjøle- og fryseapparater til husholdningsbruk - engelsk /