Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Klimaanlegg og komfortvifter - spesifikke krav

Direktivene om økodesign og energimerking definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivene og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet)
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, energiforbruk, energieffektivitetsindeks, beregninger, testrapporter og henvisninger til teststandarder, osv. (jf. § 9 i den norske energimerkeforskriften for produkter og vedlegg V til forordningen for energimerking 626/2011).
  • Informasjonskravene i økodesignforordning 206/2012 er annerledes enn kravet til teknisk dokumentasjon i forordning 626/2011. Når det gjelder samsvarserklæringen, må den tekniske dokumentasjonen som er skissert i vedlegg I punkt 3 til forordning 206/2012, oppgis.
 • Energietikett levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 626/2011).
 • Produktdatablad levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 626/2011).
 • Elektroniske versjoner av etiketten og produktdatabladet som er gjort tilgjengelig for forhandlere (jf. artikkel 5 i endring av forordning om energimerking 518/2014).

Ansvar pålagt forhandlere

 • Vise etiketten ordentlig, på en synlig og leselig måte på produktet på salgsstedet (jf. § 9 og 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Forsyne produktet med produktdatabladet når det blir solgt til en sluttbruker (jf. § 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Reklame som inneholder pris eller teknisk informasjon, må også ta med energiklassen til produktet (jf. § 7 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Nettsalg osv., der sluttbrukeren ikke ser produktet utstilt, krever at energietiketten og produktdatabladet blir vist på skjermen i nærheten av prisen på produktet (jf. artikkel 5 i endring av forordning 518/2014).
   • Energietiketten og produktdatabladet kan vises ved hjelp av nestet skjermvisning, som inkluderer en lenke til etiketten eller databladet. I så fall gjelder disse retningslinjene:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til etiketten, må ha ett av de to formatene nedenfor:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til produktdatabladet, må klart angi: «Produktdatablad»

I tilfeller hvor sluttbrukeren ikke kan forvente å se produktene utstilt, må forhandleren likevel forsyne sluttbrukeren med spesifikk informasjon i en spesifikk rekkefølge (jf. vedlegg VI til forordningen om energimerking 626/2011).

Produkter som er dekket av kravene

Økodesignkravene omfatter vanlige klimaanlegg, klimaanlegg med enkeltkanal og dobbeltkanal og komfortvifter. Kravene til energimerking omfatter vanlige klimaanlegg, samt klimaanlegg med enkeltkanal og dobbeltkanal.

Produkter som er unntatt fra kravene

Klimaanlegg som bruker andre energikilder enn elektrisitet, eller der enten kondensator- eller fordampersiden ikke kan bruke luft som varmeoverføringsmedium, faller utenfor virkeområdet.

Krav til økodesign

Økodesignkravene ble introdusert i to trinn i januar 2013 og januar 2014.

Krav til energimerking

Energietikettene for vanlige klimaanlegg blir introdusert i fire trinn i henhold til tidsplanen nedenfor. De to første trinnene er allerede introdusert.

Energietiketter for klimaanlegg med enkeltkanal og dobbeltkanal er allerede introdusert i ett trinn i henhold til tidsplanen nedenfor.

Energiklassene er lik for både kjøling og varming.

Vanlige reversible klimaanlegg og vanlige klimaanlegg for bare kjøling eller bare varming (for den spesifikke anvendelsen)

Fra 1.1.2013: A til G
Fra 1.1.2015: A+ til F
Fra 1.1.2017: A++ til E
Fra 1.1.2019: A+++ til D

Reversible klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal og klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal for bare kjøling eller bare varming (for den spesifikke anvendelsen)

Fra 1.1. 2013: A+++ til D

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning  206/2012, engelsk / norsk (Ø)
Forordning  626/2011, engelsk / norsk (E)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Klimaanlegg og komfortvifter - engelsk /