Økodesigndirektivet definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivet og i produktforordningen, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet)
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, merkeeffekt, belastningstap og tomgangstap, indeks for høyeste effektivitet (hvor relevant), testrapporter og henvisninger til teststandarder, osv. (jf. § 27 i den norske energimerkeforskriften for produkter og vedlegg 1 punkt 4 til økodesignforordningen 548/2014).

Rammeavtaler
Kravene i forordningen vil ikke gjelde for transformatorer som bringes i omsetning eller tas i bruk i næringsvirksomhet før virkningsdato. Inngåelse av rammeavtale vurderes av NVE til ikke å innebære at trafoen er bragt i omsetning. Definisjonen av rammeavtaler er gitt i fortalen til forordningen punkt 4):

4) Transformatorer kjøpes som regel inn i henhold til en rammeavtale. I denne sammenheng menes med innkjøp den avtale som inngås med produsenten med henblikk på levering av en bestemt mengde transformatorer. Avtalen anses for å tre i kraft den dagen partene undertegner den.

Krav til produktinformasjon
Fra 1. juli 2015 skal følgende krav til produktinformasjon for transformatorer som omfattes av virkeområdet for denne forordning (artikkel 1), inngå i all tilknyttet produktdokumentasjon, herunder produsentenes fritt tilgjengelige nettsteder:

a) opplysninger om merkeeffekt, belastningstap og tomgangstap samt den elektriske effekten for eventuelle kjølesystemer som kreves ved tomgang, 
b) for mellomstore (om relevant) og store krafttransformatorer, verdien av indeksen for høyeste effektivitet og den effekten der den forekommer, 
c) for transformatorer med dobbel spenning, den høyeste merkeeffekten ved den lavere spenningen i samsvar med tabell I.3, 
d) opplysninger om vekten på krafttransformatorens hovedkomponenter (herunder minst lederen, lederens art og kjernematerialet), 
e) for mellomstore mastetransformatorer, en synlig merking med «Bare til montering på master». 

Opplysningene i bokstav a), c) og d) skal også angis på krafttransformatorenes merkeplate.

Produkter som er dekket av kravene

Økodesignforordningen omfatter krafttransformatorer med en merkeeffekt på minst 1 kVA som brukes i overførings- og fordelingsnett med strøm på 50 Hz frekvens eller til industrielle formål. Forordningen får anvendelse bare på transformatorer som er kjøpt etter at forordningen trådte i kraft.

Produkter som er unntatt kravene

Forskriften gjelder ikke for transformatorer som er særlig utformet og brukt for følgende anvendelser:

 • Instrumenttransformatorer, som er særlig utformet for å mate måleinstrumenter
 • Transformatorer med lavspenningsviklinger som er særlig utformet for bruk med likerettere
 • Transformatorer som er særlig utformet for å kobles direkte til en industriovn
 • Transformatorer som er særlig utformet for offshoreanvendelse og flytende offshoreanvendelse
 • Transformatorer som er særlig utformet for nødanlegg
 • Transformatorer og autotransformatorer som er særlig utformet for forsyningssystemer for jernbane
 • Jordingstransformatorer, som leverer et nullpunkt
 • Banetransformatorer montert på rullende materiell, som brukes i faste installasjoner på jernbaner
 • Starttransformatorer som er særlig utformet for å starte induksjonsmotorer
 • Testtransformatorer, som skal brukes i en krets for å frembringe en bestemt spenning eller strøm for testing
 • Sveisetransformatorer som er særlig utformet for bruk i utstyr til bue- eller motstandssveising
 • Transformatorer som er særlig utformet for eksplosjonssikker bruk og anvendelse i underjordiske gruver
 • Transformatorer som er særlig utformet for anvendelse på dypt vann
 • Overgangstransformatorer for mellomspenning til mellomspenning (MV–MV), inntil 5 MVA
 • Store krafttransformatorer der det ikke finnes teknisk mulige alternativer
 • Store krafttransformatorer som erstatter andre når disse ikke kan erstattes uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader til transport og/eller montering

Artikkel 1 punkt 2 i forordningen inneholder presise beskrivelser av unntakene.

Krav til økodesign

Vedlegg I tabell 1.1 til 1.8 inneholder krav til energieffektivitet  for små, mellomstore og store krafttransformatorer. Kravene blir illustrert grafisk i figurene nedenfor.

Tabell 1.1

Tabell 1.1

Tabell 1.2

Tabell 1.2

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Tilbake til hovedsiden

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Ett trinn opp

Forordninger

Forordning 548/2014, engelsk / norsk (Ø)