Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 04.07.2019

Mer om økodesign og energimerking

Hva er økodesign og energimerke?

Økodesigndirektivet og energimerkedirektivet er to virkemidler som er initiert av EU og som har til hensikt å henholdsvis redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet

Økodesignkrav innebærer blant annet at det skal settes minimumskrav til energieffektivitet for energirelaterte produkter som skal selges på EUs marked. Ved å sette klare krav om energieffektivitet, vil produsenter tilpasse seg kravene allerede i designfasen for produktet.

Energimerkeordningen setter krav til at produkter blir tydelig merket på en skala fra A (grønn) til G (rødt) i henhold til produktets energieffektivitet. Gjennom dette kan forbruker velge de mest energieffektive produktene, med lave driftskostnader og mindre miljøpåvirkning.

CE-merking er produsentenes løfte om at produktene oppfyller EU-regelverk innen helse, miljø og sikkerhet. Flere produktområder er omfattet, bl.a. elektrisk utstyr, leketøy, byggevarer, medisinsk utstyr, maskiner, personlig verneutstyr, gassapparater, heiser og teleterminaler. CE er en forkortelse av Communauté Européenne.

Økodesigndirektivet er ett av flere direktiver som må overholdes før produktet kan utstyres med CE-merket. Når produktet bærer CE-merket kan det slippes inn på EØS-markedet.
I Norge følger kravet om CE-merking av energirelaterte produkter av økodesignforskriften.
Merkingen kan stå direkte på produktet, eller som et påklistret eller vedheftet merkeskilt. Hvis dette ikke er mulig, kan CE-merkingen utføres på emballasjen eller på eventuelle følgedokumenter.

Energimerket

Fargeskalaen fra mørk grønn til rød er lik på alle energimerkene og gir kunder sammenlikningsgrunnlag mellom ulike modeller innenfor samme produktgruppe. 

Det produktet som har den beste energieffektiviteten vil være merket med høyeste energiklasse. Dette er per i dag mørk grønn A +++. 

I tillegg viser energimerket andre kvaliteter ved produktet, som for eksempel støynivå, kapasitet, tåleevne eller andre tekniske spesifikasjoner, avhengig av hvilket produkt det gjelder.

NVEs arbeid med direktivene

NVE følger med på regelverksutformingen når EU skal vedta nye krav til energirelaterte produkter. Vi har imidlertid bare kapasitet til å prioritere et utvalg av produkter. 

Kommisjonens arbeidsplan for perioden 2016-2019 inneholder i alt 38 regelverksprosesser for produkter. Av disse er ni regelverksprosesser videreføringer fra forrige arbeidsplan, 22 er revisjoner av gjeldende forordninger mens syv er helt nye produkter som skal vurderes for regelverksutvikling. NVE har prioritert å følge regelverksprosessen for tolv av produktene.

Vi har stor nytte av innspill fra bransjen for å få detaljkunnskap om alle de ulike teknologiene.

NVE fører også tilsyn med økodesign- og energimerkeforordninger som er vedtatt i Norge. Les mer om tilsynet her.

Når gjelder en forordning i Norge?

EU har en omfattende prosess for drive frem nye forordninger. Hovedregelen er at en ny forordning trer i kraft i EU på den tyvende dagen etter publisering i EU-tidende.

I Norge vil en forordning være gjeldende etter at forordningen er tatt inn som vedlegg til EØS-avtalen og gjennomført i norsk lov eller forskrift.

Etter at kravene i forordningen har tatt til å virke i Norge, vil fremdeles "gamle" produkter som allerede finnes på lager hos grossister og forhandlere innenfor markedet kunne selges ut.

Energirelaterte produkter

Tidligere omfattet økodesign- og energimerkeforskriftene kun energibrukende produkter. Det er imidlertid flere produkter enn de som selv bruker strøm som kan gi innsparing av strøm. Et eksempel på dette er vinduer. Godt isolerte vinduer fører til et mindre behov for tilførsel av varmeenergi.

Vinduer er ett av flere energirelaterte, men ikke energibrukende, produkter som er under vurdering av EU for kommende økodesign- og/eller energimerkekrav.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Samsvarserklæring og andre krav

Samsvarserklæring er ett av kravene du som produsent må følge for å oppfylle økodesignkravene.

Samsvarserklæring er et dokument som skal utarbeides av produsenten, og som skal inneholde informasjon om hvem som er ansvarlig produsent, entydig modellspesifikasjon, referanser til relevante harmoniserte standarder, tekniske standarder og annet regelverk som omfatter CE-merking.

For mer om dette, og andre generelle krav for energirelaterte produkter kan du finne her.

Involver deg!

NVE er helt avhengig av innspill fra norske produsenter og bransjeorganisasjoner i regelverksutformingen.

Det er  svært viktig at produsenter og importører følger med i regelverksutformingen for å være med å påvirke fremtidige krav til egne produkter og sørge for at produksjonen er tilpasset nye krav. Dersom et produkt ikke oppfyller nye krav, vil det ikke kunne påføres et CE-merke og gis adgang til EØS. Importører må kjenne kommende krav for å kunne planlegge langsiktige innkjøp fra 3. land.

Også gjennom å delta i standardiseringskomiteer eller gi høringsinnspill på forslag til standarder kan bransjen være med på å lage rammebetingelser for egen virksomhet. Se mer om dette på Standard Norges sider om økodesign, eller gi innspill på Standard Norges høringsside.