Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 23.09.2016

Bedre kontroll med energimerking av produkter

Energimerking av produkter gir forbrukeren mulighet til å velge de mest energieffektive produktene. NVE setter i 2016 fokus på at butikker og nettbutikker som selger energirelaterte varer oppfyller kravene til energimerking. Vi har derfor engasjert Nemko til å utføre kontroll.

- Det er viktig at de som handler energirelaterte varer kan ta gode valg. Vi har derfor engasjert Nemko til å foreta kontroll med at butikker og nettbutikker følger kravene om energimerking, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.  

Nemko er i disse dager i gang med å gjennomgå nettsider hvor energirelaterte varer selges. De vil også snart reise ut til et utvalg butikker for å sjekke om produktene er merket riktig. Reklamemateriell vil også bli tatt ut for kontroll. Det er NVE som er tilsynsmyndighet etter økodesign- og energimerkekravene. Dersom Nemko finner feil vil saken oversendes NVE for videre oppfølging. Reaksjoner fra NVE vil blant annet kunne være pålegg om retting, løpende tvangsmulkt inntil feil er rettet og overtredelsesgebyr.

- Vi  setter stor pris på å bli valgt som den utførende part i kontrollen av energimerking i Norge. Nemko har jobbet med den europeiske- og norske energimerkeordningen siden 1998 og det har skjedd en kraftig bevisstgjøring og kompetanseheving i elektrobransjen siden da. Dette er en av de mest markante forskjeller vi nå ser i oppstarten av vårt arbeide. Det vi har merket oss så langt er at det er forskjell i etterlevelse av kravene for produkter som har hatt energimerking fra 90-tallet sett imot produktgrupper hvor det relativt nylig har blitt innført. Eksempler på det siste er TV og støvsugere. Vi oppdaterer kontinuerlig NVE med resultater fra våre undersøkelser og håper gjennom dette å kunne bidra til enda større kunnskap rundt energisparing og tilhørende merking, sier Jon Ivar Tidemann, Visepresident for Energi og miljøtjenester i Nemko.


NVEs formål med tilsyn er å sikre at regelverket for energimerking og miljøvennlig utforming (økodesign) av produkter overholdes. I starten av 2016 lanserte vi en nettside med informasjon om hvilke produkter som er omfattet av økodesign- og energimerkekrav, hva kravene omfatter og hvem som er forpliktet av kravene. For mer informasjon se NVEs hjemmesider om økodesign og energimerking. Vi er nå klare for neste skritt, som er en konkret oppfølging av salgsbransjen. Dette er viktig for at forbrukerne skal kunne ta riktige valg. Ved å kontrollere salgsbransjen regner vi med at leverandører og forhandlere øker sin forventning til informasjonskvalitet fra sine produsenter. Senere vil NVE rette fokus direkte mot produsentene for å verifisere at merkingen er i samsvar med de faktiske produktegenskapene.


Kravene om energimerking av produkter gjelder for leverandører og forhandlere

Både leverandører og forhandlere av produkter som omfattes av energimerkeforskriften for produkter må oppfylle visse plikter. Leverandørene plikter bl.a. å forsyne produktet med energimerkeetikett og produktdatablad, og levere disse til forhandlere vederlagsfritt. Leverandørene skal også stille elektronisk energimerke og elektronisk produktdatablad til rådighet for forhandlerne. Det er leverandøren som har ansvaret for at opplysningene på etiketten og i databladet er korrekte. Forhandlerne på sin side plikter å plassere korrekt etikett synlig og leselig. Ved utsalg i butikk skal etiketten være plassert på et iøynefallende sted. Forhandlerne plikter også å sørge for at produktdatabladet inngår i produktbrosjyre eller annet materiale som følger produktet når det selges til sluttbruker. Ved internettsalg skal det elektroniske energimerket og det elektroniske produktdatabladet vises på skjermen i tråd med detaljerte regler, som følger av de energimerkeforordningene som er gjort til norsk rett ved energimerkeforskriften for produkter. Enhver reklame som vedrører en bestemt modell av et produkt som omfattes av energimerkeforskriften for produkter, og som inneholder energi- eller prisrelaterte opplysninger, skal også inneholde en henvisning til produktets energieffektivitetsklasse. Ytterligere plikter følger av energimerkeforskriften for produkter, og forordningene som er gjort til norsk rett gjennom denne. 

Hva er økodesign og energimerke?

Økodesigndirektivet og energimerkedirektivet er to virkemidler som er initiert av EU og som har til hensikt å henholdsvis redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet.

Økodesignkrav innebærer blant annet at det skal settes minimumskrav til energieffektivitet for energirelaterte produkter som skal selges på EUs marked. Ved å stille klare krav om energieffektivitet, vil produsenter tilpasse seg kravene allerede i designfasen for produktet.

Energimerkeordningen stiller krav til at produkter blir tydelig merket på en skala fra A (grønn) til G (rødt) i henhold til produktets energieffektivitet. Gjennom dette kan forbruker velge de mest energieffektive produktene, med lave driftskostnader og mindre miljøpåvirkning

 

Kontaktinformasjon

Tale Helen Seldal, rådgiver
e-post: thse@nve.no, tlf. 22959451

- Det er viktig at de som handler energirelaterte varer kan ta gode valg. Vi har derfor engasjert Nemko til å foreta kontroll med at butikker og nettbutikker følger kravene om energimerking, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.