Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 01.04.2016

Høring av utkast til to forordninger om bruk av måletoleranser til verifikasjonsformål

Kommisjonen har innkalt til møte i økodesign forskriftskomite og energimerkekomiteen der utkast til henholdsvis økodesignforordning og energimerkeforordning om måletoleranser skal diskuteres og voteres over. NVE tar gjerne i mot kommentarer til utkastene fra norske interessenter innen 7. april.

EU-kommisjonen har utarbeidet utkast til to horisontale forordninger om endring av regler for bruk av toleranser i verifikasjonsprosedyren beskrevet i de produktspesifikke reglene under økodesigndirektivet (2009/125/EF) og energimerkedirektive for energirelaterte produkter (2010/30/EF). Endringen vil gjelde for de fleste produktspesifikke økodesign- og energimerkeregler som er vedtatt i EU, men belysningsområdet er unntatt. Forordningene har til hensikt å sikre like konkurranseforhold og pålitelig informasjon til forbrukerne om produktenes energieffektivitet og andre relevante egenskaper. Det forventes at de fremtidige forordningene vil kunne styrke de to ordningenes (økodesignordningen og energimerkeordningen) troverdighet samt lette myndighetenes tilsynsarbeid. 

Måletoleranser er ikke blant NVEs prioriterte lot-er

Regelverksutformingen for bruken av måletoleranser er ikke et prioritert område for NVE. I praksis betyr det at eventuelle høringsuttalelser som NVE ikke finner er tungtveiende nok til at det må gjøres en omprioritering, ikke vil bli sendt videre som en nasjonal kommentar. I slike tilfeller må høringspartene bruke sine bransjekanaler inn mot forskriftskomiteen og energimerkekomiteen.

Møtene i energimerkekomiteen og økodesign forskriftskomite avholdes den 12. april i Brussel.

Vil sannsynligvis gjennomføres i norsk rett

De fremtidige forordningene vil kunne gjennomføres i norsk rett ved endring av økodesignforskriften og energimerkeforskriften. Dette vil tidligst kunne skje høsten 2016. 

Les utkast til energimerkeforordning med bilag. (pdf)

Les utkast til økodesignforordning med bilag og bakgrunnsdokument for forordningen (explanatory memorandum). (pdf).

Les energimerke EØS-notat  

Les økodesign EØS-notat

 

Eventuelle kommentarer kan sendes til:

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no med kopi til Bernt Saugen, bes@nve.no