Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.06.2016 , sist oppdatert 07.07.2017

Høring – endringer av økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter

EU vil i nær fremtid vedta tre nye forordninger. Dette er en økodesignforordning knyttet til luftkondisjoneringsanlegg >12 kW, høytemperatur-væskekjølere og luftvarmeprodukter, samt en økodesign- og en energimerkeforordning som reviderer krav til bruk av måletoleranser i verifikasjonsprosedyrene for eksisterende forordninger. Kravene vil bli gjort gjeldende i Norge gjennom endringer i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter. Endringsforslagene er sendt på høring med frist 15. august 2016.

Betydning for norske aktører

Norske sluttbrukere vil være tjent med mer energieffektive produkter knyttet til luftbåren varme/kjøling og væskekjøleaggregater. Produsentene og leverandørene får noen flere krav og plikter når det gjelder design av produktene.

Når det gjelder måletoleranser vil de nye forordningene presisere eksisterende krav i regelverk som allerede er gjennomført i Norge.

Høringsfrist er 15.8.2016
Svaret merkes med referansenummer 201602737.
NVE foretrekker at høringsinnspill sendes elektronisk til nve@nve.no.
Høringsinnspill kan også sendes til: Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO.

NVE gjennomfører høringen på et tidlig tidspunkt, det vil si før forordningene er formelt vedtatt og publisert i EU-tidende. NVE tar forbehold om at forslagenes materielle innhold og ordlyd kan endres før vedtak i EU, selv om det er lite sannsynlig at en slik endring vil skje. Dersom forslagenes materielle innhold endres vesentlig og til ugunst for aktørene, vil NVE vurdere å gjennomføre en ny høring av de enkelte forordningene.

NVE vil vedta forskriftsendringene så raskt som mulig etter at EU-forordningene er vedtatt i EU og deretter gjort til en del av EØS-avtalen.

 

Luftbåren varme/kjøling og væskekjøleaggregater

Produkter som omfattes av nytt regelverk er:

AC-anlegg, væskekjølere (chillers), luftvarmeaggregater, luft-til luft-varmepumper, viftekonvektorer

Kontaktinformasjon

Spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til
Tale Helen Seldal, tlf: 22959451

Lenker til utkast til forordninger og EØS-notater

Produkter til luftbasert sentralvarme og kjøling
EØS-notat
Europalov.no

Måletolereranser knyttet til økodesignforordninger
EØS-notat
Europalov.no

Måletoleranser knyttet til energimerkeforordninger for produkter
EØS-notat
Kommisjonens forslag til forordning