Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.11.2018

Høring - økodesign- og energimerkekrav for elektroniske skjermer

EU-kommisjonen har fremlagt forslag til en økodesignforordning og en energimerkeforordning for elektroniske skjermer (inkludert fjernsyn). Forslagene behandles i henholdsvis forskriftskomiteen (økodesign) og ekspertgruppen for energimerking i Brussel den 19. og 20. desember.

Elektroniske skjermer er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. I praksis betyr det at eventuelle høringsuttalelser, som NVE ikke finner er tungtveiende nok til at produktet gis prioritet likevel, ikke vil bli sendt videre som en nasjonal kommentar. I slike tilfeller må høringsparten bruke sine bransjekanaler inn mot Kommisjonen for å fremme sitt syn. Formålet med denne høringen er således både å informere om kommende regelverk og eventuelt fange opp konsekvenser ved regelverket som NVE ikke er kjent med.  

Forslag til energimerkeforordning for elektroniske skjermer (revisjon og utvidelse av gjeldende energimerkeforordning 1062/2010 for fjernsyn).

Virkeområdet for den foreslåtte energimerkeforordningen er elektroniske skjermer som primært er tenkt benyttet i husholdninger, kontorer eller kommersiell sammenheng. Skjermene inkluderer fjernsyn, monitorer og signalskjermer. Forordningen angir også ulike skjermtyper som ikke omfattes av virkeområdet.  

Noen foreslåtte bestemmelser:

  • Etablering av energimerke med skala A-G.
  • Før plassering i markedet, skal leverandør registrere produktet i den europeiske produktdatabasen European Product Registry for Energy Labelling (EPREL).
  • Internettplattformer som formidler salg av elektroniske skjermer for forhandlere er forpliktet til å tilrettelegge for visning av, samt informere leverandøren om dennes plikt til å fremvise, energimerket på plattformen.

Virkningsdatoer:

  1. desember 2020: Leverandør skal forsyne hver skjerm med et trykket energimerke.
  2. april 2021: Alle andre krav for leverandør og forhandler får virkning.  

Gjeldende energimerkeforordning 1062/2010 foreslås trukket tilbake samme dag som den nye forordningen trer i kraft.  

Forslag til økodesignforordning for elektroniske skjermer (revisjon og utvidelse av gjeldende  økodesignforordning 643/2009 for fjernsyn).

Virkeområdet er det samme som i forslag til energimerkeforordning. I tillegg unntas noen av skjermtypene fra bestemte krav nærmere angitt i forordningen.

Eksempel på forslag til bestemmelse:

  • Innføring av ny bestemmelse som skal hindre omgåelse av regelverket.

Virkningsdato: 1. april 2021

Gjeldende økodesignforordning 642/2009 foreslås trukket tilbake 1. april 2021, dvs samme dag som den nye forordningen får virkning. 

Frist for innspill til NVE er 10.12.2018.

Forslagene til forordninger kan fås tilsendt fra NVE ved å kontakte:

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no