Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 24.11.2017

Innhenting av synspunkter på utkast til ny økodesign- og ny energimerkeforordning på belysning

Europakommisjonen har innkalt til møte i samrådsforum om revidering av regelverket for belysningsprodukter. På agendaen står forslaget til sammenslåing av de tre eksisterende økodesignforordningene, 244/2009, 245/2009, 1194/2012, i tillegg til utkastet til revidering av energimerkeforordning 847/2012.

Basert på konklusjonene i den kravforberedende studien fra 2015, er hovedmålene med forslagene fra Kommisjonen følgende:

- Forenkle økodesignforordningene for belysningsprodukter ved å integrere de tre eksisterende forordningene i én og forene måten kravene settes på. Dette forventes å redusere den administrative byrden for Kommisjonen og næringslivet og legge til rette for markedsovervåking.

- Videre tilrettelegge for samsvarskontroll utført av tilsynsmyndigheter ved å forbedre definisjoner for omfang og unntak (redusere risikoen for omgåelse av forordningen), redusere antall parametere å teste og redusere antall testprøver og varighet av tester der det er mulig.

- Øke minstekravene til lyskilders energieffektivitet for å gjenspeile de teknologiske fremskrittene de siste årene, spesielt for LED-teknologi. Dette vil ha som effekt at noen av de gjenværende mindre effektive lyskildetypene blir fjernet fra markedet, og dermed gi betydelige energibesparelser på EU-nivå og økonomiske fordeler for brukerne.

- Sikre at omfattede produkter kan fjernes fra produktet de er en del av.

- Samkjøre verifikasjonsprosedyren med tilnærmingen som brukes i Kommisjonsforordning (EU) 2016/2282 og omdefinere toleransene som skal brukes under kontroll utført av tilsynsmyndighetene.

NVE har foretatt en prioritering av hvilke produktgrupper som vi vil rette hovedoppmerksomheten mot. Belysning er ikke blant NVEs prioriterte produktgrupper. Eventuelle innspill, som NVE finner at ikke er tungtveiende nok til at produktgruppen likevel prioriteres, vil ikke resultere i en nasjonal kommentar som sendes til Kommisjonen. I slike tilfeller må høringsparten bruke sine bransjekanaler inn mot samrådsforum for å fremme sitt syn. NVE er imidlertid uansett interessert i å motta eventuelle synspunkter på utkastet.

Interesserte kan kontakte NVE for å få tilsendt utkastet til

COMMISSION REGULATION (EU) xxx with regard to ecodesign requirements for light sources and separate control gears, repealing Regulation 244/2009, 245/2009 and 1194/2012

og

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) xxx with regard to energy labelling of light sources repealing Regulation (EU) No 874/2012.

Les bakgrunnsnotat Explanatory Memorandum.

Les mer om økodesign- og energimerkekrav for belysningsprodukter på NVEs hjemmesider.

Frist for innspill: 29. november.

Kontaktinformasjon

Innspillet kan sendes til
Ingvill Sjøvold Nilsen (isni@nve.no), med kopi til
Kirsti Hind Fagerlund (khf@nve.no).

Spørsmål kan rettes til samme personer.