Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 19.12.2017 , sist oppdatert 20.12.2017

Pågående regelverksarbeid for kjøle-/fryseapparater samt maskinverktøy og sveiseutstyr

Europakommisjonen har igangsatt revisjon av økodesign- og energimerkekravene for kjøle-/fryseapparater til husholdningsbruk og lagt fram forslag til økodesignkrav for maskinverktøy og sveiseutstyr.

Revisjon av regelverk for kjøle- og fryseapparater

Økodesignforordning 643/2010 og energimerkeforordning 1060/2010 om kjøle- og fryseapparater er under revisjon. Kommisjonen har i samrådsforum 6. desember 2017 presentert arbeidsdokumenter for reviderte forordninger.

Kommisjonen har fått utarbeidet en studie som viser at det er et uutnyttet potensiale for videre energibesparelser for kjøle- og fryseapparater. Kommisjonen har derfor lagt fram et forslag til revidert regelverk. En full konsekvensutredning vil bli gjennomført på et senere tidspunkt, blant annet i etterkant av møte i samrådsforum. Foreløpige funn viser at de reviderte forordningene kan lede til betydelige reduksjoner i energibruk, CO2-utslipp og kostnader.

Revisjon av økodesigntiltak for kjøle- og fryseapparater skjer i lys av den teknologiske utviklingen og i samsvar med artikkel 7 i Kommisjonsforordning (EC) No 643/2009.

Revideringen skulle særlig vurdere verifikasjonstoleransene og muligheten for å fjerne eller redusere verdiene av korreksjonsfaktorene. I Europakommisjonens handlingsplan for økodesign for 2016-2019 er særlig revideringen av gjennomføringstiltak for kjøleapparater i husholdninger nevnt som et prioritert område.

Be om å få tilsendt arbeidsdokumentene og bakgrunnsnotat for de reviderte forordningene ved å kontakte khf@nve.no
Les mer om økodesign- og energimerkekrav for kjøle- og fryseapparater på NVEs hjemmesider.

Forslag til regelverk for maskinverktøy og sveiseutstyr

Det foreligger et arbeidsdokument med forslag til økodesignkrav til sveiseutstyr og maskinverktøy, som ble behandlet på møte i samrådsforum i oktober.

Forordningen skal gjelde for elektrisk nettverksdrevet sveiseutstyr, batteridrevet og generatordrevet sveiseutstyr, uten at den kommer i konflikt med annet relevant regelverk. Forordningen lister opp kategorier og teknologier den skal gjelde for, og hvilke produkter den ikke skal gjelde for.

Regelverket skal også gjelde for ulike typer maskinverktøy, med og uten kobling til strømnettet.

I utkastet til regelverk, foreslås det at økodesignkravene skal innføres i tre trinn, 1. januar 2021, 1. januar 2023 og 1. januar 2028.

Be om å få tilsendt arbeidsdokumentene for forordningen ved å kontakte isni@nve.no
Les bakgrunnsnotat Explanatory Notes

NVE tar gjerne imot synspunkter og innspill på det pågående regelverksarbeidet.

Kontaktinformasjon

Kirsti Hind Fagerlund (khf@nve.no)
Ingvill Sjøvold Nilsen (isni@nve.no)