Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.10.2017 , sist oppdatert 13.11.2017

Revisjonsstudie for økodesignforordning 2015/1188 for varmeovner startet

Kommisjonen har startet en studie for gjennomgang av KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1188 av 28. april 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av varmeovner.

Studien pågår i perioden oktober 2017- januar 2019. Første interessentmøte i Brussel er planlagt til mars 2018. NVE oppfordrer norske interessenter til å engasjere seg i revisjonsstudien. Produktgruppen lokal romoppvarming (varmeovner) er blant NVEs prioriterte produktgrupper.

Forordningen omfatter lokale romoppvarmingsprodukter med en nominell varmeutgang på ≤ 50 kW og kommersielle lokale romoppvarmingsprodukter med en nominell varmeeffekt på ≤ 120 kW og som kan fyres med gass, elektrisitet eller flytende brensel. Eksempler på oppvarmingsprodukter som omfattes av forordningen:

 • gasspeiser (åpen og lukket) og gassovner
 • luftoppvarmingsprodukter
 • rørovner og stråleovner
 • elektriske varmeovner og elektrisk gulvvarme

Det overordnede målet med revisjonsstudien er å oppdatere den første forberedende studien fra 2012. Oppdateringen skal gjøres i henhold til den fastsatte metodikken (MEErP). MEErP er et verktøy for å kunne vurdere om, og i hvilken grad, ulike energirelaterte produkter oppfyller visse kriterier i henhold til økodesigndirektivets artikkel 15 og vedlegg I og / eller II. Dersom kriteriene er oppfylt, kan fastsettelsen av produktspesifikke gjennomføringsforordninger rettferdiggjøres.

Revisjonsstudien skal særlig fokusere på:

 • Egnethet til å sette strengere energieffektivitetskrav og strengere utslippskrav for nitrogenoksider
 • Gyldighet av verifikasjonstoleranser
 • Om det vil være hensiktsmessig å innføre tredjeparts sertifisering
 • Gyldighet av korrigeringsfaktorene som brukes til å vurdere sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming
 • Vurdering av ressurseffektivitet - mest sannsynlig demontering, resirkulerbarhet, reparerbarhet og holdbarhet (i tråd med sirkulærøkonomipakken fra 2015 og den nye økodesign arbeidsplan 2016-2019).
 • Primærenergifaktoren (PEF) – vurdere energieffektivitetskravene i lys av en mulig revidert verdi
 • Et teknologisk veikart som skal være Kommisjonens strategigrunnlag for utvikling av en fremtidig støtte under EUs FOU-rammeprogram Horisont 2020.

Les mer på hjemmesiden for revisjonsstudien hvor du også kan melde deg som interessent.

Les mer om kravene til varmeovner 2015/1188 på NVEs hjemmeside for økodesign og energimerking.

 

Kontakter i NVE:

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no