Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Oppvaskmaskiner til husholdningsbruk - spesifikke krav

Direktivene om økodesign og energimerking definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivene og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet)
  • Med hensyn til samsvarserklæringen, må den tekniske dokumentasjonen også inneholde beregningene som er skissert i vedlegg II til økodesignforordningen 1060/2010.Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, energiforbruk, energieffektivitetsindeks, beregninger, testrapporter og henvisninger til teststandarder, osv. (jf. § 9 i den norske energimerkeforskriften for produkter og vedlegg III til forordningen for energimerking 1059/2010).
 • Energietikett levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 1059/2010).
 • Produktdatablad levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 1059/2010).
 • Elektroniske versjoner av etiketten og produktdatabladet som er gjort tilgjengelig for forhandlere (jf. artikkel 1 og vedlegg I til forordningen når det gjelder merking av energirelaterte produkter på internett 518/2014).

Ansvar pålagt forhandlere

 • Vise etiketten ordentlig, på en synlig og leselig måte på produktet på salgsstedet (jf. § 9 og 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Forsyne produktet med produktdatabladet når det blir solgt til en sluttbruker (jf. § 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Reklame som inneholder pris eller teknisk informasjon, må også ta med energiklassen til produktet (jf. § 7 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Nettsalg osv., der sluttbrukeren ikke ser produktet utstilt, krever at energietiketten og produktdatabladet blir vist på skjermen i nærheten av prisen på produktet (jf. artikkel 1 og vedlegg I til forordningen når det gjelder merking av energirelaterte produkter på internett 518/2014).
  • Energietiketten og produktdatabladet kan vises ved hjelp av nestet skjermvisning, som inkluderer en lenke til etiketten eller databladet. I så fall gjelder disse retningslinjene:
  • Bildet som brukes til å få tilgang til etiketten, må ha ett av de to formatene nedenfor:
    
  • Bildet som brukes til å få tilgang til produktdatabladet, må klart angi: «Produktdatablad»

Produkter som er dekket av kravene

Økodesignforordningen omfatter alle elektriske oppvaskmaskiner, og elektriske oppvaskmaskiner som også kan drives av batterier, inkludert innbygningsapparater og de som selges til ikke-husholdninger.

Produkter som faller utenfor virkeområdet

Forordningene ekskluderer ikke spesifikt noen elektriske oppvaskmaskiner til husholdningsbruk fra virkeområdet.

Tidsplan for innstramming av økodesignkravene

Krav til energieffektivitetsindeks for oppvaskmaskiner

Kravene til energieffektivitet avhenger av oppvaskmaskinens nominelle kapasitet, og i noen tilfeller også av bredden på kabinettet, men fra 1. desember 2016 vil kravet være det samme for alle kapasiteter og bredder.

Energieffektivitetsindeksen må ikke overskride følgende grenser:

Krav til tørkeeffektivitetsindeks og vaskeeffektivitetsindeks for oppvaskmaskiner

 • For oppvaskmaskinens nominelle kapasitet for ≥ 8 kuverter, må tørkeeffektivitetsindeksen være større enn 1,08 (som tilsvarer grensen for tørkeeffektivitetsklasse A).
 • For oppvaskmaskinens nominelle kapasitet for ≥ 7 kuverter, må tørkeeffektivitetsindeksen være større enn 0,86 (som tilsvarer grensen for tørkeeffektivitetsklasse B).
 • For alle oppvaskmaskiner til husholdningsbruk må vaskeeffektivitetsindeksen være større enn 1,12 (som tilsvarer grensen for vaskeeffektivitetsklasse A i det tidligere energimerkingsdirektivet for oppvaskmaskiner 97/17/EF).

Krav til energimerking

Oppvaskmaskiner til husholdningsbruk har energietiketter med en skala fra A+++ til D. Det finnes mer informasjon om etiketten på websiden på trinnet over.

 

 

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 1016/2010, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 1059/2010, engelsk / norsk (uo) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Husholdningsoppvaskmaskiner - engelsk /