Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 07.03.2017 , sist oppdatert 30.03.2017

Produkter til luftoppvarming og kjøling - spesifikke krav

Økodesigndirektivet definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivet og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt leverandører (produsenten eller produsentens representant)

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V til økodesigndirektivet 2009/125/EF). (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet).
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, energiforbruk, energieffektivitet, beregninger, testrapporter, henvisninger til teststandarder osv. (jf. § 27 i den norske økodesignforskriften og vedlegg I til forordning 1025/2012).

Produkter som ikke tilfredsstiller kravene til miljøvennlig utforming, kan ikke CE-merkes, og er ikke lovlig omsatt i EU eller EØS.

Produkter som er dekket av kravene

Forordningen dekker oppvarmings- og kjøleprodukter og skiller mellom

 • luftoppvarmingsprodukter med en oppvarmingskapasitet på under 1 MW
 • produkter til romkjøling og høytemperatur prosesskjølere med en kjølekapasitet på under 2 MW
 • viftekonvektorer

Produkter som er unntatt kravene

Forordningen gjelder ikke for 

 • varmeovner som dekkes av forordning (EU) nr. 2015/1188
 • klimaanlegg og vifter som dekkes av forordning (EU) nr. 206/2012
 • anlegg for romoppvarming og anlegg for rom- og tappevannoppvarming som dekkes av forordning (EU) nr. 813/2013
 • kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere som dekkes av forordning (EU) nr. 2015/1095
 • komfortkjølere med en utløpstemperatur for det avkjølte vannet på under +2 °C
 • høytemperatur prosesskjølere med utløpstemperatur for det avkjølte vannet på under +2 °C eller over +12 °C
 • høytemperatur prosesskjølere som bruker absorpsjonskjøling
 • høytemperatur prosesskjølere som utelukkende bruker fordampingskondensator
 • spesiallagde produkter som er montert på stedet og lagd i ett eksemplar
 • produkter som er utformet for å bruke mer enn 50 % flytende eller gassformig biomassebrensel
 • produkter som bruker fast brensel
 • produkter som leverer oppvarming eller kjøling og elektrisk kraft gjennom brenselforbrenning eller en omdanningsprosess.
 • produkter som dekkes av direktiv 2010/75/EU
 • luftoppvarmings- og/eller kjøleprodukter for produksjon eller oppbevaring av bedervelige materialer

Krav til økodesign

Økodesignkravene blir innført 1. januar 2018, og kravet til sesongavhengig energieffektivitet ved romoppvarming for oppvarmingsprodukter, sesongavhengig energieffektivitet ved romkjøling for produkter til romkjøling, sesongavhengig energiytelsesfaktor for høytemperatur prosesskjølere og utslipp av nitrogenoksider for brenselfyrte produkter blir skjerpet 1. januar 2021.

Luftoppvarmingsprodukter

I tillegg til at det stilles krav til energieffektivitet, stilles det krav til produktinformasjon. Kravene gjelder desentrale/utplasserte luftbaserte systemer (helt eller delvis luftbasert system) som leverer luft til et enkelt rom, og sentrale luftbaserte systemer som leverer varmluft til flere rom.

Forordningen dekker luftoppvarmingsprodukter som er utformet for å bruke gassformig brensel, flytende brensel eller elektrisitet, og som har en oppvarmingskapasitet på under 1 MW.

Kjøleprodukter og høytemperatur prosesskjølere

Det stilles krav til både produktopplysninger og energieffektivitet. Kravene gjelder romkjøleaggregater og høytemperatur prosesskjølere med en kjølekapasitet på opptil 2 MW.

Viftekonvektorer

Viftekonvektorer er bare omfattet av krav til produktinformasjon. Kravene gjelder innretninger som gir sirkulasjon av inneluft i forbindelse med oppvarming, kjøling, avfukting og filtrering av inneluft med sikte på å oppnå varmekomfort for mennesker. De omfatter ikke varme- eller kuldekilden eller utendørsdelen av varmeveksleren.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordning

Forordning 2016/2281, engelsk 

Norsk oversettelse er ennå ikke laget

Retningslinjer fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har så langt ikke publisert noen retningslinjer.