Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse

Den nye arbeidsplanen består av tre grupper:

 • Syv helt nye produktgrupper som det bør igangsettes kravforberedende studier for
 • Ni pågående regelverksprosesser for produkter fra tidligere arbeidsplaner
 • 22 gjeldende produktforordninger som skal gis ny vurdering (review)

Sirkulærøkonomien gjør seg gjeldende ved at økodesigndirektivet og energimerkedirektivet for produkter er utpekt som viktige instrumenter for fastsettelse av krav som stimulerer material- og ressurseffektivitet. Krav om holdbarhet/levetid, reparerbarhet, resirkulerbarhet er viktige elementer.

Det er anslått at ved å sette energieffektivitetskrav til de syv nye produktgruppene og ved å skjerpe energikravene i produktforordningene som skal gis ny vurdering, vil man i 2030 oppnå en besparelse på ca 600 TWh/år primærenergi. Dette er en betydelig lavere innsparing enn for tidligere arbeidsplaner, men det tilsvarer Sveriges årlige primærenergiforbruk. Til sammenligning ligger den samlede nåværende norske strømproduksjonen på rundt 130 TWh.

De syv nye produktgruppene som det vil igangsettes kravforberedende studier for i løpet av planperioden:

  • Bygningsautomatisering, styring, regulering og overvåking (BACS) (vil kunne vurderes under EED eller EPBD)
  • Heiser (vil ikke få egne krav dersom kravene til delkomponentene er tilstrekkelig, eks elmotorer)
  • Solpaneler og omformere (inverters)
  • Kjøle-/frysekontainere
  • Elektriske vannkokere
  • Håndtørkere
  • Høytrykk rengjøringsapparater

I den nye planen vil Kommisjonen i større grad enn tidligere søke å unngå dobbeltregulering av produkter. Dette betyr at man enten vil velge å knytte kravene til annet lovverk (for eksempel energieffektiviseringsdirektivet eller bygningsenergidirektivet), eller utelukke nye krav for produktet fordi eksisterende økodesignkrav for produktets delkomponenter er tilstrekkelig. Videre vil tas det sikte på en revisjon av EU-USA –avtalen om Energy Star, dvs den frivillige energimerkeordningen for kontorutstyr, innen 2018.

IKT-produkter som potensielt kan inkluderes i arbeidsplanen på et senere tidspunkt etter en nøyere undersøkelse:

  • Mobile/smart telefoner
  • Hjemmenettverksutstyr (gateways)
  • Basestasjoner

Se planen i linken over for å få oversikt over videreføring av de ni pågående regelverksprosesser og hvilke 22 produktforordninger som skal gis ny vurdering i løpet av planperioden.

Nye typer krav – økodesign og energimerking som instrumenter i sirkulærøkonomien

Rammeverket for økodesign og energimerking er utpekt som et viktig instrument i Kommisjonens nye initiativ for sirkulær økonomi. Økodesigndirektivet har siden den første versjonen trådte i kraft i 2005, omfattet muligheten til å utforme krav for å avbøte betydelige miljøvirkninger i hele produktets livssyklus. Vedlegg 1 i direktivet beskriver nærmere hva som inngår i «betydelige miljøvirkninger». Høy energibruk/lav energieffektivitet i bruksfasen er regnet som viktigst og dette har derfor hatt hovedfokus så langt i utformingen av økodesignkrav.

Sirkulærøkonomien aktiverer økodesigndirektivets latente mulighet til å stille nye krav som bidrar til å redusere andre typer betydelige miljøvirkninger som skyldes for eksempel material- og ressursbruk. De nye kravene vil innfases med de helt nye produktgruppene i arbeidsplanen og ved ny vurdering av de eksisterende produktforordningene.  Eksempel på egenskaper som det vil kunne stilles krav til er: 

 • Holdbarhet/levetid
 • Reparerbarhet
 • Oppgraderingsmulighet
 • Utforming med tanke på senere demontering
 • Informasjon (merking av plastkomponenter)
 • Tilrettelegging for gjenbruk
 • Tilrettelegging for resirkulering (unngå uforenelige plastikktyper)
 • Drivhusgasser og andre utslipp

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)